Железно време

Категорија: Праисторија / Prehistory

       Железото му е познато на човекот од многу одамна во своите изворни форми: на блискиот исток го користеле уште пред 3 илјадитие, а во египетските гробови најдени се мали делови од накит направени од железен метеорит. Но, за долго време тоа се употребувало само при случајно наоѓање.

Повеќе...

Бронзено време

Категорија: Праисторија / Prehistory

        Бронзата, се верува дека е случајно откриена кога камења богати со бакарна и калајна руда се користени како ограда за надворешните огништа. Кога огнот ќе ги вжештел камењата топејќи ги металите, тие се мешале и се творела бронзата. Овој метал бил многу поцврст од чистиот бакар, затоа нејзината преработка бргу се ширела. Доскоро се мислеше дека за прв пат е обработувана во Месопотамија, околу 3500 г. пред н.е., но најновите археолошки откритија во Тајланд, покажуваат користење на бронза во 4 илјадитие пред н.е. Околу 3000 г. пред н.е. се раширила во Персија, а во 2000. низ Европа. Од неа се правело помоќно оружје: мачеви, стрели за копја, секири, ножеви; разни потребни алатки и разновиден накит.

Повеќе...

Епохата на енеолитот - преминот од каменото во бронзеното време, или халколит - бакарно време

Категорија: Праисторија / Prehistory

При крајот на 4. милениум пред н.е. климата во цела Европа осетно се изменила. Поради падот на температурата и намалување на влажноста на воздухот, шумите се проретчиле, a површините обраснати со трева, грмушки и трска се прошириле. Многу животни ја напуштиле средината во која живееле, а на многу места плодното земјиште се изгубило.

Повеќе...

Неолитот во битолско

Категорија: Праисторија / Prehistory

        Најстарата култура пронајдена во нашата околија е според првично најдените локалитети, т.н. Велушко - Породинска културна група од времето на неолитот, што не значи дека и реално е најстара на ова тло, кога ја имаме предвид населеноста на Балканот во многу пораните времиња. Археолошките истражувања во нашата држава се одвиваат во многу краток период, со недоволна екипираност и мали финансии, што е главно причина големи делови од нашата историја да недостасуваат.

Повеќе...

Камено време

Категорија: Праисторија / Prehistory

        Каменото време е период од човечкиот развиток карактеристичен со употребата на каменот како главен материјал во изработката на алатките. Во различните делови од светот човечките групации ги користеле камените алатки во различни времиња како што и промената на камените со металните алатки се случила различно. Земајќи ги предвид географските разлики, каменото време, започнало пред околу 2.5 милиони години, a завршило пред околу 5.000 год., но во некои региони многу побрзо.

Повеќе...

Нашите најрани предци и нивната еволуција

Категорија: Праисторија / Prehistory

        Околу 98,5 проценти од гените на луѓето и шимпанзата се идентични, со што шимпанзата се најблиски биолошки роднини на луѓето. Тоа не значи дека луѓето еволуирале од шимпанзата, но индицира дека и двата вида потекнуваат од заеднички предок, кој веројатно живеел пред 8-6 милиони години. Луѓето му припаѓаат на научниот ред наречен примати, група од преку 230 видови на цицачи, од кои најблиски им се мајмуните.

Повеќе...

Вовед

Категорија: Праисторија / Prehistory

        Секоја земја ги открива, истражува, чува и заштитува спомениците на минатото, затоа што својата особеност ја должи на неповторливата историја која ја поминала, исто како што секој човек го живее својот индивидуален живот. Сегашноста е огледало на минатото. Традициите, обичаите, навиките, мислите, носат остатоци од најдалечните времиња. Колку нови народи, низ текот на времето овде да се населувале, секогаш останувало доволен број на староседелци за да ја пренесат својата култура на идните генерации.

Повеќе...