statistika_bitola

Реден број

Година Период

Извор на податокот

Број на жители

1.

Антички период

Процена (се мисли на Хераклеја)

1 – 3.000

2.

Римски период

Процена

3 – 6.000

3.

Византиски период

Процена

1,5 – 3.000

4.

Од XI – XIV век

процена

3 – 5.000

5.

1467/68

Турски изворен податок Методија Соколовски

2.345

6.

1481

исто

3.100

7.

1519

исто

4.663

8.

1528/29

исто

4.617

9.

1544/45

исто

3.394

10.

1568

исто

5.594

11.

Крај на XVI и почеток на XVII век

исто

5.585

12.

1591

Лоренцо Бернардо

6.000

13.

1661/62

Евлија Челебија

8 – 10.000

14.

1690

Борис Чипан

6.000

15.

1718

Битолски кадиски сиџил 1 од 1718 бр 96 ЛИСТ 24

10 – 12.000

16.

1783

Анастасиус де Парасковиќ

30.000

17.

1797

Феликс де Божур

10 – 12.000

18.

Крај на XVIII и премин на XIX век

Пуквиљ

15.000

19.

1805

Пуквиљ

15.000

20.

1805

Непознат извор (Борис Ќоропановски)

16.000

21.

1807

Непознат француски извор (Љубен Лапе)

8.000

22.

1818

Р. Вилкинсон

15.000

23.

1835

Ј. Г. Марковиќ

40.000

24.

1836/38

Ами Буе

40.000

25.

1836

Според непознат автор

33 – 37.000

26.

1838

Милер

35.170

27.

1838

Милер /Љубен Лапе/

33 – 34.000

28.

1839

А. Гризебах

36.000

29.

1840

Ј.Г.А. Галети

40.000

30.

1842/43

В. Григориевиќ

40.000

31.

1848

Едвард Леар

40 – 50.000

32.

1852

Џон А. Лонгворт

30.000

33.

Педесеттите години на XIX век

Австриски извори

50.000

34.

1856

Белег де Бига

46.000

35.

1859

Непознат извор

45.000

36.

1864

X. Барт

40.000

37.

1865

Е. Тимаев

35.000

38.

1865

Ј.Г Хан

34.000

39.

1870

Борис Чипан-Владимир Точковски

34.000

40.

1880

Јанаки Стрезов

26.800

41.

1880

Ракопис народопис

28.300

42.

1889

Турски статистички попис

31.257

43.

1889

Васил К’нчов

34.257

44.

1889

Спиридон Гопчевиќ

50.050

45.

1891

Зборник на народни умотворби

31.257

46.

1892

Карло Мелиа

42.000

47.

1894

Трајче Грујоски

50.000

48.

1896

Според грчки податок

45.000

49.

1897

Г.С. Блант

31.260

50.

1897

Август Крал

34.260

51.

1900

Васил К’нчов

37.000

52.

1905

Д.М. Бранков

45.000

53.

1906

Јован Хаџи Валиљевиќ

45.000

54.

1906

Мауерон – Лехсикон

50.000

55.

1906

Според грчка статистика

51.000

56.

1908

Според француски документи

60.000

57.

1909

Грчка статистика

65.000

58.

1910

Државна статистика

48.370

59.

1910/11

Според грчки податок

52.000

60

1910

Турска државна статистика

52.729

61.

1911

Календар на органот “Вардар”

65.000

62.

1911/12

Јевто Дедиер

48.370

63.

1912

Душан Г. Алимпиќ

50.000

64.

Во почетокот на Првата светска војна

Крсте Битоски

28.000

65.

Веднаш по Првата светска војна

Димитар Димитровски-Такец

23.000

 

66.

1921

Државна статистика на Кралството СХС

27.000

67.

1929

Статистички податок

28.418

68.

1931

Државна статистика

32.982

69.

1937

Атанасие Д. Младеновиќ

33.024

70.

1941

С. Дрновски

28.405

71.

1948

Попис на населението

30.761

72.

1953

исто

37.564

73.

1961

исто

49.001

74.

1971

исто

65.035

75.

1981

Попис на население

78.507

76.

1991

Попис на население

84.002

77.

1994

Попис на население

74.464*

78.

2001

Процена

88.000-90.000

79.

2011

Прогноза

98.000-100.000

80.

2021

Прогноза

110.000-120.000


ПРЕЗЕМЕНО ОД КНИГАТА: БИТОЛА – УРБАНО – ГЕОГРАФСКИ РАЗВОЈ

АВТОР: Μ-Р НИКОЛА Β. ДИМИТРОВ

ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ БИТОЛА, 1998 Г.

ISBN 9989-628-33-5

Close Menu
Accessibility