Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола објавува јавен оглас за вработување на 2 (две) лица, даватели на услуги во културата на следните позиции:

1. КУЛ 03 04Д03 002 – Стручен работник за икони, штафелајно сликарство и дрвена пластика…(1) еден извршител;

2. КУЛ 03 04 Д03 003 – Стручен работник за заштита на уметничко наследство од византискиот и поствизантискиот период (IX–XVIII век)…(1) еден извршител.

Преземете: