{oziogallery 167}

Мапа на фотографии – фотографиите од галеријата можете да ги пронајдите и на интерактивната мапа.

{oziogallery 184}

Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“
Автор: Димче Најдов
Издавач: НУ Завод и Музеј Битола
ISBN 978-608-4754-01-5
COBISS.MK-ID 96689930
Copyright 2014 Димче Најдов

bitola niz stari razglednici