Жртвеник, керамички модел на куќа – среден неолит/ 5800-5200 год.п.н.е

Жртвеник, керамички модел на куќа, со правоаголен реципиент, подигнат на четири ногалки. Просторот помеѓу ногалките е изработен со назабена декорација. Двете челни страни доминираат и се со триаголна форма, нивните ивици се декорирани со врежани коси линии, нивниот средишен простор е пробиен со по еден мал триаголник.

0 Comments

Жртвеник – модел на куќа

Антропоморфен модел на куќа со правоаголна основа, со отвори на сите четири страни кои се форма на буквата Т обратно поставена. Покривот е поставен на две води на чиј врв е поставен оџакот.

0 Comments