Жртвеник, керамички модел на куќа – среден неолит/ 5800-5200 год.п.н.е

Жртвеник, керамички модел на куќа, со правоаголен реципиент, подигнат на четири ногалки. Просторот помеѓу ногалките е изработен со назабена декорација. Двете челни страни доминираат и се со триаголна форма, нивните ивици се декорирани со врежани коси линии, нивниот средишен простор е пробиен со по еден мал триаголник.

0 Comments

Антропоморфен модел на куќа – Среден неолит, 5800-5200 год.п.н.е

Антропоморфен модел на куќа во форма на коцка. На оџакот е претставено женско тело до половина, покривот од куќата е нејзиното здолниште, а самата куќа утробата.Лицето е мало, триаголно и шематизирано, очите се вржани хоризонтални линии, меѓу нив се наоѓа минијатурен нос.

0 Comments