Објект на Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Битола