Магијата на накитот – Битола XVIII – XX век
Автори: Здравка Маретиќ, Мери Стојанова
Опис: 20 постер фотографии 24 х 35 см, текст: Македонски, Англиски
Bitola, 2008

nakit_thAuthors: Zdravka Maretic, Meri Stojanova
Description: 20 poster photographs, 24 x 35 cm, text: Macedonian, English
Bitola, 2008