Спомен музејот посветен на великанот на Македонското ослободително движење се наоѓа на ул. „Стевче Патако“ бр.11 Битола. Отворањето на овој музеј е иницирано по повод престојот на Гоце Делчев во Битола во 1901 година во овој објект. Главната негова цел при овој престој му беше да се сретне со неговиот сакан другар и соработник Даме Груев, основоположникот на ТМОРО, кој во овој период се наоѓаше во Битолскиот централен затвор.
Во 1987/88, по извршената темелна реконструкција на објектот и изработениот елаборат, по повод 85 годишнината од загинувањето на Гоце Делчев, на 4 мај 1988 година свечено беше промовирана постојаната музејска поставка.
Поставката содржи две изложбени простории со вкупна површина од околу 37 м2 , од кои во првата просторија е сместена содржина “За животот и револуционерната дејност, на првоапостолот на македонското ослободително дело”. Во оваа просторија како континуитет на Гоцевата револуционерна дејност со бројни документи и фотографии прикажана е состојбата и настаните во Битолскиот револуционерен округ. Од бројните поместени експонати во оваа поставка значајно место зазема револверот подарен од Гоце Делчев на Михаил Ракиџиев, сопственик на куќата и член на Окружниот комитет на Битолскиот револуционерен округ.
Во оваа поставка изложен е и оригинален експонат од 1905 година, (вез од ситни мониста во разни бои со претстава на еленче што пие вода), кое е посветено и подарено на Михаил Ракиџиев од затворениците кои за иста цел се наоѓаа со него во Централниот битолски затвор.
Во составот на поставката, во соодветна просторија, поставена е витрина со симболите на револуционерната заклетва на Организацијата како и оружје од Илинденскиот период.
Како составен дел на оваа музејска поставка, во собата во која престојувал Гоце Делчев и во која се одржувале состаноците, задржан е ентериерот со амбиентот во оригинална состојба. Исто така во оваа соба, за да се наслика автентичноста на времето, поместени се материјали од тие години.

The memorial museum dedicated to the famous visionary of the Macedonian Liberation Movement is located on the street Stevce Patakot No. 11 Bitola.

The opening of this museum is based on the occasion of the visit of Goce Delcev’s visit to this house, to Bitola in 1901. The main purpose of his visit was to meet his friend and collaborator Dame Gruev, the founder of TMORO, who was at that time in the Bitola Central jail.

In 1977/78, following the complete reconstruction of the building and the preparatory survey, an opening celebration was organized on the occasion of the 85th anniversary of the murder of Goce Delcev on 4 May 1988. The exhibition consists of two halls, which cover an area of 37m2 of which the first hall houses items connected to the life and the revolutionary activity of this apostle of the Macedonian Liberation movement.

As a continuum of Goce’s revolu-tionary activity there is a presentation of numerous photos and documents showing the conditions and events of the Bitola Revolutionary District. Among the numerous exhibited items of this presentation, the revol-ver given by Goce Delcev to Mihail Rakidziev, the owner of the house and a member of the District Committee of the Bitola Revolutionary District, attracts special attention.

In addition, you can also see an original item, dating from 1905, embroidery of tiny different colored pearls showing a little deer drinking water, which was given as a gift to Mihail Rakidziev by the prisoners who were together with him in jail.

As part of the exhibition, in an appropriate room, there is also a glass cabinet holding the symbols of the revolutionary oath of the Organization as well as the weapon of the Ilinden period.
As an additional part of this exhibition the interior of the room in which Goce stayed and where meetings were held has been preserved and recreated with bringing authentic items of that time to show the original ambient of the rooms.