Ова одделение кое од 1982 година е составен дел на Битолскиот музеј, своето формирање и развој го бележи од 1958 година, кога во Битола е формирана како посебна институција уметничката галерија “Моша Пијаде”. Од основањето до денес својата работа ја насочува кон неколку примарни поенти: собирање, евиденција, обработка, грижа за уметничките дела од современата уметност и конзервација на истите, презентација и афирмација на македонски автори и дела како и организација на Меѓународното графичко триенале.
Во текот на своето 50 годишно постоење ова одделение има реализирано над 1200 ликовни изложби: самостојни, групни, ретроспективни, јубилејни, тематски, изложби од странство, обработени дела од сопствениот фонд, изложби преземени од сродни институции (галерии, конзуларни претставништва) или изложби според ликовната техника : сликарство, графика, цртеж, фотографија, скулптура, акварел. Од 1970 година, оваа институција го добива називот “Галерија на современата југословенска графика”, со што се насочува генералната определба кон проучување и афирмација на графичкото творештво. Од големиот број експозиции би ги издвоиле триеналските сојузни графички манифестации на југословенско ниво, кои овозможија гостување на познати графичари од земјата и странство. Исто така, посебно одбележување заслужуваат изложбите на Личеновски, Владимирски…, членовите на групата ВДИСТ, (Видимче, Димовски, Ивановски, Спировски, Траиковски,), групата 77 (Кочевски, Кочовски и Манев), Годишните изложби на ДЛУБ и многу други.
Меѓународните изложби кои оставија забележителни едукативни резултати, заземаат значајно место, а меѓу нив сеизложбите на Густав Климт и Егон Шиле, Пјер Алешински, Хајнрих Циле, Американски плакат и други.
Ова одделение располага со богат фонд уметнички дела (околу 1000) сместени по збирки: сликарство, графика-цртеж и скулптура. Збирките се оформени со откуп од изложбите, како и со донација од ликовните уметници или поединци. За посебно одбележување е оформената графичка збирка во која се застапени наградените дела од сите триеналски манифестации, со што ја прави единствена во Република Македонија.
Застапеноста на македонските графичари: Д. Аврамовски Гуте, М. Спировски, П. Хаџи Бошков, Д. Перчинков, С. Шемов, Д. Николов, Д. Малиданов, З. Јакимовски, како авторите: Б. Јакац, А. Јемец, Б. Борчич, Ј. Берник, А. Кудуз, М. Арсиќ, Е. Мунџич, Х. Хеблер, Л. ЈунгАе, Капобјанко, претставува висококвалитетна ризница.
Покрај едукативната настава, се организираат бројни тркалезни маси, советувања и научни собири од кои би ги издвоиле : “Исчекор од медиумот”, (по повод отворањето на XX Меѓународно графичко триенале 1994); “Интервенции во просторот” по повод изложбата на С. Шемов и Н. Фидановски 1988 ; Ликовното творештво на Борислав Траиковски (по повод неговата изложба 2002); Димче Николов спомени (по повод самостојната изложба 2003 година).

This department, which since 1982 has been a part of the Bitola Museum, marks its foundation and development from 1958 when, as a separate institution, an art gallery “Mosa Pijade” was founded.

Since its foundation to the present its work is aimed at two primary goals: firstly, the collection, registration, processing, and preservation of the artistic masterpieces of modern art and secondly, its conservation and presentation and the affirmation of Macedonian authors and works, as well as the organization and presentation of the International Graphic Triennial.
In the course of its 50 year long existence, this department has brought about the realization of more then 1200 painting exhibitions: individual, group exhibitions, retrospective exhibitions, jubilee, thematic exhibitions, foreign exhibitions, works from its own fund, exhibitions taken from similar institutions (galleries and consulates) or exhibitions grouped according to the techniques: painting, graphics, drawings, photography, sculpture, watercolors or aquarel.
Since 1970 this institution was named as the “Gallery of Contemporary Yugoslavian Graphics”, which determined its general direction towards investigation of and affirmation of the graphic art form.
Of the great number of expositions, we would like to mention the triennial state graphic manifestations at the Yugoslav level, which made possible the visits of many famous graphic artists from the country and abroad.
Also deserving special mention are the exhibitions of Licenovski, Vladimirski …, the members of the group VDIST (Vidimce, Dimovski, Ivanovski, Spirovski, Traikovski), the group of 77 (Kocevski, Kocovski and Manev), the annual exhibitions of DLUB and many others.
The international exhibitions, which should be remembered for their remarkable educational results, and hold a special place are the exhibitions of Gustav Klimt and Egon Shile, Pier Alesinski, Heinrich Cile, “The American board” and others.
This department possesses a great collection fund of works of art (about 1000) grouped into the collections of: painting, graphics-drawings and sculpture. They have been amassed through purchasing from exhibitions and donations from artists or individuals. Of special significance is the graphic collection of the awarded graphics from all triennial manifestations, which is considered to be unique in R. Macedonia.
The presence of Macedonian graphic artists: D. Avramovski Gute, M. Spirovski, P. Hadzi-Boskov, D. Percinkov, S. Semov, D. Nikolov, D. Malidanov, Z. Jakimovski, as well as the authors B. Jakac, A. Jemec, B. Boric, J. Bernik, A. Kuduz, M. Arsic, E. Mundzic, H. Hebler, L. Jung-Ae, Kapobianko, is testimony to the high quality of the wealth of the collection preserved in this museum.
In addition to the educational activities, many round tables, counseling, and scientific meetings have been organized, among which we could mention: “Stepping out of the medium” – on the occasion of the opening of the 2nd International Graphic Triennial (1994); “Interventions in space” on the occasion of the exhibition of S. Semov and N. Fidanovski (1988); “The painting and works of Borislav Trajkovski” on the occasion of his exhibition in 2002; “Dimce Nikolov memories” on the occasion of the individual exhibition in 2003.