Етнолошкиот оддел денес, како составен дел на комплексниот Битолски музеј, своето формирање и развој го доживува од 50-те години на XX век. Во досегашниот развој ова одделение особен интерес пројавува кон истражувањето, проучувањето, собирањето, одржувањето и презентирањето на богатото културното наследство особено од битолскиот регион.
Збирка на народни носии
Територијално народните носии ги опфаќаат селата од брсјачката етнографска целина кои систематски се поделени според етнопределите на кои што припаѓаат: Горни села или Потпелистерски, Битолско Поле, Цапарско Поле, Мариово, Моштенски села, Демир Хисар Железнец и Смилево како Мијачка оаза. Потеклото на носиите е од крајот на XIX век и средината на XX век, каде може да се следи континуитетот на носијата кога кај неа биле застапени сите атрибути и симболични значења и каде се нотира нивното менување и напуштање. Носиите се издвоени на женски, машки и помал дел детски поделени според животната старост и функција. Музејскиот фонд од овој тип музејски предмети изнесува 1500 од кои 40 комплетни.
Збирка на градски носии
Носиите потекнуваат од Битола од крајот на XIX век и почетокот на XX век. Поделени се на женски и машки. Според влијаниата што биле доминанатни во овој период поделени се од типот “Ала Турка” каде преовладуваат ориенталните влијаниа и типот “Ала Франга” каде преовладуваат западно европските влијанија. Посебно место заземаат и предмети кои се развиваат како продолжение на старобалкански влијанија. Фондот од овој тип музејски предмети изнесува 120.
Збирка на килими
Оваа збирка располага со десетина примероци килими кои по својата изработка и орнаментика претставуваат обележје на овој период од градската покуќнина во Битола.
Збирка на ткаенини и текстилни предмети
Фондот од овој тип музејски предмети претставува збир од околу 70 предмети што многу се употребувале во секојдневната и празничната покуќнина: покривки, пердиња, милиња, черги и др.
Збирка на накит и предмети за украсување
Како фонд од 350 предмети, накитот но и предмети како за лично украсување, така и за украсување на облеката се со исклучителна разновидност (селски и градски) и претставуваат одраз на богатата македонска култура.
Збирка на предмети од импорт
Импортираните премети од порцелан, керамика, стакло, мајолика, намештај и музички инструменти, како фонд ја надминуваат бројката од 620. Значајно е да се каже дека овој фонд предмети кој претежно потекнува од средината на XIX и почетокот на XX век, како материјал донесен од повеќето европски градови и ги пополнувал ентериерите на битолските куќи.
Позначајни изложби :
“Музички народни инструменти” 1976 година
“Од збирките на битолскиот музеј” 1989 година
“Народниот накит и китењето во Македонија” 1985
“Импортот во Битола” 1996 година
“Од трезорите на Битолскиот музеј” 1998 година
“Резба вчера и денес” 2002 година
“Етнокултурата на Битолската чаршија” 2003 година
“Традиционални костуми на етникумите” 2003 година
Изложба “Битието, духовноста и културното жувеење во Битола низ вековите” 2004 год.
Постојаната поставка “Ентериер на градскиот амбиент од XIX век” 2004 година.

 

The Ethnology Department, as a part of the Bitola museum complex, sees its formation and development during the 50s of the XX c.

Since its formation, this department has shown particular interest in research, investigation, collecting, preservation and presentation of the rich cultural heritage, especially from the Bitola region.

National folk costumes

The folk costumes come from the villages which are part of the Brsjak ethnology entity, and are systematically grouped according to the ethnical region they belong to: the Upper villages (or so called Sub-Pelister villages), Bitola’s Field, Capari’s Field, Mariovo, Moshten villages, Demir Hisar-Zeleznec and Smilevo as an oasis of the Mijaks. The origin of the national dress is from the end of the XIX c. a period which allows us to follow the continuing development of the attire, when all the attributes and symbols are present. We are also able to follow their changing and eventual abandoning. The national folk costumes are divided into male and female attires, and a few samples of children’s costumes which are grouped according to their age and the function they served The museum’s collection of this kind of museum items consists of 1500 pieces and 40 complete sets.

Town clothing

These items come from the end of XIX century and beginning of XX century. They are divided into male and female attires. According to the influences prevalent at the time they were worn, they are grouped into the type “Ala Turka”, when the oriental influence was dominant, and the type “Ala Franga” with its dominant European elements. A special place is given to the items that are actual continuations of ancient-Balkan influences. The fund of these museum items counts 120.

Rugs

This collection consists of 10 examples of rugs that, due to their craftsmanship and decoration, are considered to be a distinctive feature of the furnishings of townhouses in Bitola at that time.

Fabrics and textile items

The fund of this kind of museum item is represented by the collection of 70 items used for both everyday and festive household occasions: blankets, curtains, covers, palls, rugs

Jewelry and adornment items

As a fund of 350 items with their extraordinary variety (village and town) they present a true reflection of the rich Macedonian culture and the culture of the ethnic entities, also including items for personal and clothes decoration.

The imported items

Porcelain and ceramic household, glass, mayolics, furniture and musical instruments are the content of this fund which counts more than 620 items. It is worth mentioning thatthis collection of items is mainly from the middle of the XIX c. and the beginning of the XX c., which, as imported items, were brought from many European cities and filled the interiors of the houses in Bitola.

Important exhibitions:

  • National musical instruments 1976
  • From Bitola’s museum collections 1989
  • Popular jewelry and adornment in Macedonia 1985
  • Imports in Bitola 1996
  • From the Bitola museum’s vault 1998
  • Woodcarving yesterday and today 2002
  • The ethno culture of Bitola’s bazaar 2003
  • Raditional attires of the ethnic entities 2003
  • Exhibition “The essence, spirituality and cultural life in Bitola through the centuries” 2004
  • Permanent exhibition The interior of the town ambient from the XIX c 2003