Профаните објекти кои се наоѓаат во старото градско јадро се градени кон крајот на XIX и почетокот на XX век и содржат стилски елементи карактеристични за сите нео стилови кои влегуваат како влијание преку Солун по пат на увоз на разновидна керамопластична декорација, како и од Виена преку неимари кои таму работеле и се школувале. Тоа довело до изменети форми односно до едно екликтично шаренило кое дотогашбило како архитектонски израз туѓо за ова подрачје. Најчести стилови кои се јавуваат во битолската архитектура се: неоренесансата, неокласицизмот, сецесијата како и бројни објекти кои според мноштвото користени декоративни елементи не можат да бидат определени како еден стил и се третираат како еклектична архитектура.
Објектите од профаната архитектура градени од крајот на XIX и почетокот на XX век се сместени во старото градско јадро, поделени во заштитни зони: Зона 1 ја сочинуваат монументалните објекти во централното градско подрачје ; Зона 2 и 4 ја чинат структурата на стамбениот дел од градот со бројни објекти од градската архитектура и амбиентални улици ; Зона 3 е зона на Старата битолска чаршија. Евидентирани се 704 поединечни профани објекти на подрачјето од градот од кои 100 се заштитени со посебно решение.
Сите овие објекти комбинирани со монументалните споменици на овој дел од градот и во непосредната околина, со зелените површини и визурите кон околните места, му даваат специфична физиономија и специфичен лик на градот.

The utilitarian buildings located in the old town core were built towards the end of the XIX c and the beginning of the XX c., and are decorated with the stylish elements characteristic of all “Neo” styles, influences which were brought in from Thessaloniki as a result of imports of different plastic-ceramic decorations, and from Vienna by the masons that worked and were educated there.

Those influences created an eclectic and colorful variety of architectural styles that had not been common to this region before then.

The most frequently observed architectural styles in Bitola are: Neo-Renaissance, Neo-classic, Secession, but there are many buildings which it is very hard to determine the style they belong to, due to the variety of the decorative elements used in their construction, and are treated as eclectic architecture.

profana_01_th

The buildings of the utilitarian architecture built at the end of the XIX c. and the beginning of the XX c. are located in the old town core, and divided into protection zones.

Zone 1 consists of monumental buildings located in the old town core.

Zone 2 and 4 represents the residential part of the town with numerous buildings of town style of architecture and authentic streets.

Zone 3 is made up of the old Bitola bazaar. 704 individual utilitarian buildings are registered in the town area, among which 100 of them are protected by special regulations.

All those buildings, together with the colossal monuments of this part of the town, encircled by the green spaces and the views towards the surrounding areas gives the specific physiognomy and look of the town.