Активностите во проектот SMART-CUL-TOUR, се поделени во следните работни пакети:

РП 1: Управување и координација

 1. Проектно управување
 2. Проектни состаноци
 3. Ревизија

РП 2: Информации и промоција

 1. Визуелен идентитет на проектот
 2. Финална брошура (тројазична)
 3. Проектни настани (почетен и завршен настан)

РП 3: Туристичка инфраструктура

 1. Реконструкција на постоечката стара училишна зграда и основање на музеј во с. Глобочани, Општина Пустец
 2. Реконструкција / подобрување, на инфраструктурата во археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис, во Битола
 3. Реконструкција на пристапната улица т.н. „Римски пат“, вклучително и пешачка патека, до археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис, во Битола

ПР 4: Туристичка промоција

 1. Постојана поставка во музејот „Стерјо Спасе“ во с. Глобочани, Општина Пустец
 2. Развој на повеќејазичен аудио водич за археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис
 3. Развој на паметна апликација која ќе се користи во прекуграничниот регион преку поставени Wi-Fi hot spot точки, со 3D визуелизации и организација на хакатон за регионите на Пелагонија и Корча
 4. Развој на интегрирана маркетинг стратегија за промоција и продажба на SMART-CUL-TOUR туристичката понуда