• Име на предметот: Статуа од типот Мала Херкуланка
  • Период/датација: I век н.е.
  • Потекло: лок. Хераклеа Линкестис
  • Материјал/техника: Мермер

Распространет тип на женски статуи. Своето име го добиле според првите наоди од овој тип. Односно една ваква статуа го украсувала „scaenae frons“ од театарот во Херкуланум.

Статуа од типот Мала Херкуланка