• Име на предметот: Погребна ара
  • Период/датација: III век н.е.
  • Потекло: лок. Хераклеа Линкестис
  • Материјал/техника: Мермер

Во текстот се вели:
На родителите Сосијас и Мателис
[синот го поставува споменикот]
Антигонос . . АГ
на братот Антигонос во спомен.

Се претпоставува дека првично арата била направена за родителите Сосијас и Мателис, а набргу потоа посветителот починал и истата ара била користена и за него. По тој повод бил издлабен релјеф на коњаник од десната страна.