• Име на предметот: Дел од претстава на eфеб
  • Период/датација:I-II век
  • Потекло: лок. Хераклеа Линкестис
  • Материјал/техника: Мермер

Ефеб е младо момче, адолесцент на возраст од 16-18 години, од „слободно потекло“. Овие момчиња во соодветните училишта учеле разни вештини – атлетика, воени вештини,поезија и др.