Име на предметот: Дел од римска надгробна стела
Период/датација: II- III век н.е.
Потекло: рудник Суводол
Материјал/техника: Мермер

На надгробната стела се наоѓаат релјефно претставени три човечки фигури. Машките фигури се наоѓаат лево и деснона релјефот, додека женската фигура е поставена во средината на релјефниот приказ.

Дел од римска надгробна стела