Традиционалната архитектура во Битола и битолскиот регион” – 10 Октомври 12 часот, Етнографски музеј – Берат