Одделение за движни црковни предмети, икони, ѕидно сликарство и резба
Во рамките на целокупните активности, Одделението за движни црковни предмети во изминатите децении постигнува значителни резултати. Во Фондот на музејската збирка досега се депонирани : околу 40 икони датирани од XVI до крајот на XIX век и бројни други црковни предмети: метални крстови, путири, кандила, свеќници и др. Особено треба да се нагласат неколкуте икони кои му припаѓале на Топличкиот манастир, а денес се дел од богатството на Битолскиот музеј. Благодарение на високите уметнички вредности кои тие ги поседуваат, во повеќе наврати како сегмент од националното богатство на Република Македонија, беа презентирани во повеќе европски и светски метрополи.
Напоредно со активностите од музејската дејност ова оддделние ги реализира и задачите од областа на заштитата.
Со неколку преземени акции за евиденција на движното културно наследство и ѕидно сликарство низ селските и манастирските цркви во пошироката околина на Битола, беа документирани околу 3000 икони датирани од XVI до крајот на XIX век. Истовремено, при овие акции беа документирани и преку 10000м2 насликани ѕидни површини со ѕидно сликарство, претежно од XIX век.
За одбележување се и неколкуте акции на конзеваторско-реставраторски работи на сликарството во црквите: “Св. Димитрија” Битола, Св. Петка во Маловиште, Св. Богородица Пречиста во Граешница, “Св. Димитрија” во Градешница Мариово, “Св. Архангел Михаил” во с. Егри и “Успение на Св. Богородица” во с. Велушина.
Во изминатиов период извршена е и конзервација на 60 икони датирани од XVII до XIX век од црквата “Св. Петка” во Маловишта.
Во ова одделение преземени се пошироки активности кои се привршуваат за опремување на лабораториски простор, со што ќе се овозможат поголеми услови за обработка и конзервација на таквите предмети.

 

Одделение за движни црковни предмети, икони, ѕидно сликарство и резба.

Во рамките на целокупните активности, Одделението за движни црковни предмети во изминатите децении постигнува значителни резултати. Во Фондот на музејската збирка досега се депонирани : околу 40 икони датирани од XVI до крајот на XIX век и бројни други црковни предмети: метални крстови, путири, кандила, свеќници и др. Особено треба да се нагласат неколкуте икони кои му припаѓале на Топличкиот манастир, а денес се дел од богатството на Битолскиот музеј. Благодарение на високите уметнички вредности кои тие ги поседуваат, во повеќе наврати како сегмент од националното богатство на Република Македонија, беа презентирани во повеќе европски и светски метрополи.

Напоредно со активностите од музејската дејност ова оддделние ги реализира и задачите од областа на заштитата.

Со неколку преземени акции за евиденција на движното културно наследство и ѕидно сликарство низ селските и манастирските цркви во пошироката околина на Битола, беа документирани околу 3000 икони датирани од XVI до крајот на XIX век. Истовремено, при овие акции беа документирани и преку 10000м2 насликани ѕидни површини со ѕидно сликарство, претежно од XIX век.

За одбележување се и неколкуте акции на конзеваторско-реставраторски работи на сликарството во црквите: “Св. Димитрија” Битола, Св. Петка во Маловиште, Св. Богородица Пречиста во Граешница, “Св. Димитрија” во Градешница Мариово, “Св. Архангел Михаил” во с. Егри и “Успение на Св. Богородица” во с. Велушина.

Во изминатиов период извршена е и конзервација на 60 икони датирани од XVII до XIX век од црквата “Св. Петка” во Маловишта.

Во ова одделение преземени се пошироки активности кои се привршуваат за опремување на лабораториски простор, со што ќе се овозможат поголеми услови за обработка и конзервација на таквите предмети.