Рефератот кој зазема значајно место во целокупната дејност на установата поделен е на повеќе специјализирани одделенија во зависност од материјалот што го третираат со основна и единствена цел музејските и други предмети кои претставуваат материјална вредност да се соочуваат во изворна состојба со преземање на конкретни превентивни, конзерваторско-реставраторски и технички мерки.
Се применуваат најнапред истражувања, обработка на материјалите, евидентирање и регистрирање, со изготвување на комплетна пропишана документација до конечна практична реставрација конзервација.
Позначајни реализирани проекти:
конзервација на сликаните површини на објектот Хамза Беј Џамија;
конзервација на живописот на црквата “Св. Димитрија”Битола ;
превентивна заштита на мозаичните површини во локалитетот Хераклеја Линкестис;
конзервација и реставрација на живописот на црквата “Св. Петка” во с. Маловишта;
конзервација на икони од црквата “Св. Богородица” Битола;
конзервација и реставрација на бројни движни предмети од керамика, текстил, дрво, метал и сл. од фондовите на Музејот во Битола ;
конзервација и реставрација на ѕидното декоративносликарство на ентериерот од битолската куќа во почетокот на XX век.
конзервација и реставрација на живописот во црквата Успение на Св. Богородица во село Велушина;
конзервација и реставрација на живописот во црквата Св. Архангел Михаил во с. Средно Егри;
конзервација и реставрација на фреските во црквата Св. Богородица во с. Граешница;
конзервација и реставрација на фреските во црквата Св. Димитрие во с. Градешница.

Рефератот кој зазема значајно место во целокупната дејност на установата поделен е на повеќе специјализирани одделенија во зависност од материјалот што го третираат со основна и единствена цел музејските и други предмети кои претставуваат материјална вредност да се соочуваат во изворна состојба со преземање на конкретни превентивни, конзерваторско-реставраторски и технички мерки.

Се применуваат најнапред истражувања, обработка на материјалите, евидентирање и регистрирање, со изготвување на комплетна пропишана документација до конечна практична реставрација конзервација.
Позначајни реализирани проекти:

 • конзервација на сликаните површини на објектот Хамза Беј Џамија;
 • конзервација на живописот на црквата “Св. Димитрија”Битола ;
 • превентивна заштита на мозаичните површини во локалитетот Хераклеја Линкестис;
 • конзервација и реставрација на живописот на црквата “Св. Петка” во с. Маловишта;
 • конзервација на икони од црквата “Св. Богородица” Битола;
 • конзервација и реставрација на бројни движни предмети од керамика, текстил, дрво, метал и сл. од фондовите на Музејот во Битола ;
 • конзервација и реставрација на ѕидното декоративносликарство на ентериерот од битолската куќа во почетокот на XX век.
 • конзервација и реставрација на живописот во црквата Успение на Св. Богородица во село Велушина;
 • конзервација и реставрација на живописот во црквата Св. Архангел Михаил во с. Средно Егри;
 • конзервација и реставрација на фреските во црквата Св. Богородица во с. Граешница;
 • конзервација и реставрација на фреските во црквата Св. Димитрие во с. Градешница.