Владо Ѓорески
30 ГОДИНИ МЕЃУНАРОДНО ГРАФИЧКО ТРИЕНАЛЕ монографија

10 МЕЃУНАРОДНО ГРАФИЧКО ТРИЕНАЛЕ БИТОЛА
– ИГТ БИТОЛА

самостојна изложба на
Трајче Блажевски
добитник на Големата награда 9 – ИГТ