Правната заштита на спомениците на културата е составен дел од основната дејност на установата и се остварува паралелно со стручната дејност во истражувањето, идентификацијата, валоризацијата, ревалоризацијата, категоризацијата, регистрацијата и означувањето на културното наследство, неговото чување, негување и одржување, конзервацијата, реставрацијата, реконструкцијата, дислокацијата, ревитализацијата, превенцијата, надзорот, реституцијата, презентацијата, популаризацијата и секој друг облик на зачувување на спомениците на културата.
Правната заштита на Н.У. Завод и музеј Битола, функционира повеќе од 20 години. Во досегашната дејност заштитени се согласно со закон неколку комплекси како Старата битолска чаршија, старото градско јадро, повеќе од 900 поединечни недвижни споменици на културата од профаната и сакрална архитектура, и археолошки локалитети од кои 164 се регистрирани со решение за утврдување својство споменик на културата, запишани во Регистарот на недвижни споменици на културата на подрачјето на Општина Битола и регистрирани во Централниот регистар на недвижни споменици на културата на Република Македонија.
За регистрираните споменици на културата е формирано комплетно досие со фото техничка и друг вид на документација. Управно правна постапка е поведена за над 800 објекти споменици на културата, преку одговори за барања, стручни мислења, мислења за инвестициско техничка документација, решенија, согласности и сл. со кои се регулираат односите меѓу Заводот и учесниците во конзерваторските работи на спомениците на културата и сопствениците на објектите на кои се врши конзервацијата и реставрацијата на фасадите, доградбите, надградбите, темелните реконструкции и сл.

Правната заштита на спомениците на културата е составен дел од основната дејност на установата и се остварува паралелно со стручната дејност во истражувањето, идентификацијата, валоризацијата, ревалоризацијата, категоризацијата, регистрацијата и означувањето на културното наследство, неговото чување, негување и одржување, конзервацијата, реставрацијата, реконструкцијата, дислокацијата, ревитализацијата, превенцијата, надзорот, реституцијата, презентацијата, популаризацијата и секој друг облик на зачувување на спомениците на културата.

Правната заштита на Н.У. Завод и музеј Битола, функционира повеќе од 20 години. Во досегашната дејност заштитени се согласно со закон неколку комплекси како Старата битолска чаршија, старото градско јадро, повеќе од 900 поединечни недвижни споменици на културата од профаната и сакрална архитектура, и археолошки локалитети од кои 164 се регистрирани со решение за утврдување својство споменик на културата, запишани во Регистарот на недвижни споменици на културата на подрачјето на Општина Битола и регистрирани во Централниот регистар на недвижни споменици на културата на Република Македонија.

За регистрираните споменици на културата е формирано комплетно досие со фото техничка и друг вид на документација. Управно правна постапка е поведена за над 800 објекти споменици на културата, преку одговори за барања, стручни мислења, мислења за инвестициско техничка документација, решенија, согласности и сл. со кои се регулираат односите меѓу Заводот и учесниците во конзерваторските работи на спомениците на културата и сопствениците на објектите на кои се врши конзервацијата и реставрацијата на фасадите, доградбите, надградбите, темелните реконструкции и сл.