ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА – БИТОЛА

 • Редакциски одбор: Никола Ивановски, Драгица Симоска, Томе Јанакиевски, Елица Манева, Горица Гагиќ, Лиљана Христова и Кирил Паспаловски.
 • Главен и одговорен уредник: Никола Ивановски
 • Технички уредник: Горица Гагиќ
 • Секретар: Лиљана Христова
 • Коректор: Петар Колевски
 • Превод на англиски јазик: Лидија Поповска
 • Корица: Ефто Димовски
 • Во финансирањето на списанието Зборник на трудови учествуваат Заедницата за научни дејности на СРМ и ОСИЗ на културата Битола.
 • Со мислење на Републичкиот секретаријат за култура, списанието Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости , музеј и галерија Битола е ослободено од плаќање на основен и посебен данок на промет.
  Печати БГЗ – ООЗТ Печатница „Киро Дандаро” Битола

СОДРЖИНА

СИМОСКА ДРАГИЦА
Висок рид, праисториска повеќеслојна населба (прелиминарен извештај)  (отвори .PDF…)

ГАГИЌ ГОРИЦА
Археолошки комплекс Суводол, локалитет „Анови II” (отвори .PDF…)

МАНЕВА ЕЛИЦА
Гробовите бр. 24 и бр. 25 од локалитетот „Extra Muros“ (Прилог кон проблематиката на средновековниот стратум во Хераклеја) (отвори .PDF…)

МАНЕВА ЕЛИЦА
Светилки од музејската збирка во Хераклеја (отвори .PDF…)

ПРОЕВА НАДЕ
Низ битолските колекции: Античка гема – печат (отвори .PDF…)

СТАНИШЕВА ТЕПИ
Истражувачки работи врз примероците на малтери од ранохристијанската базилика „Суви ливади“ – Битола (отвори .PDF…)

М-р АЛЕКСАНДАР ТРАЈАНОВСКИ
Селските општини во Македонија и нивното поврзување со градските црковно – училишни општини во 60-тите години на XIX век (отвори .PDF…)

ТЕМЕЛКОВСКИ ВЛАДО
Краток прилог за селото Лавци во времето од 1916 до 1918 год (отвори .PDF…)

МИНОВСКИ НИКОЛА
Изложба – „Илинден во Битолскиот револуционерен округ (1903 – 1983)“ (отвори .PDF…)

ГАГИЌ ГОРИЦА
Една средба со Ѓорги Караџовски – резбар од Битола (отвори .PDF…)

РАДМИЛА МОМИДИК ПЕТКОВА
Развитокот на Битолската чаршија (до II Светска војна) (отвори .PDF…)

АНАСТАСОВ КОНСТАНТИН
Прилог кон проблематиката за ревитализација на амбиенталната улица „Маршал Тито” во Битола (отвори .PDF…)

МИХАЈЛОВСКИ РОБЕРТ
Новооткриен турски натпис на зградата на Геобиро – Битола (Солунска банка) (отвори .PDF…)

ЗДРАВКА ЗДРАВЕВА МАРЕТИЌ и КОНСТАНТИН АНАСТАСОВ
Критериуми за ставање под заштита на профани недвижни споменици на културата на град Битола „фолклорен тип” (отвори .PDF…)

М-р КИРИЛ ТАНЧЕВСКИ
Изведбен елаборат за постојана музејска етнолошка поставка на Битола и Битолско (отвори .PDF…)

ЗДРАВКА ЗДРАВЕВА МАРЕТИЌ
Типови на светилки во Битола (според фондот на Милтон Манаки) (отвори .PDF…)

ХРИСТОВСКИ НИКОЛА
Претстава на дивото говедо „Воѕ primigenius bojanus” на подниот мозаик во Хераклеја Линкестис (отвори .PDF…)

СТОЈКОВ А. БЛАГИЦА
Проблеми околу заштитата на ретки и загрозени лековити растенија (отвори .PDF…)

СТОЈКОВ А. БЛАГИЦА
Национален парк „Пелистер” (отвори .PDF…)

ХРИСТОВА ЛИЉАНА
Осврт кон 21. Ноемвриска изложба на ликовните уметници од Битола (отвори .PDF…)

ХРИСТОВА ЛИЉАНА
Осврт кон 5. Триенале на современа југословенска графика (отвори .PDF…)

МАНЕВА ЕЛИЦА
„Starohrvatska prosvjeta, serija III – su.11, su 12 i su. 13“ (отвори .PDF…)

Извештај за работата на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија – Битола за 1983 година (отвори .PDF…)

In Memoriam Александар – Цане Ѓ. Тодоровски (отвори .PDF…)

Правилник за работа на редакцискиот одбор, исплаќање на авторски хонорари и упатство за припремање на ракописите во печат (отвори .PDF…)

CONTENS

SIMOSKA DRAGICA
High hil, manylayred prehistoric setlent (preliminary report)

GAGIC GORICA
Archeological complenity Suvodol, localitu „Anovi II”

MANEVA ELICA
The graves No. 24 and No. 25 from the locality „Extra Muros”

MANEVA ELICA
Lamps from the museums colection in Herakleja

PROEVA NADE
A travers de colection privees de Bitola La gemme sceau

STANISEVA TEPI
Research works on examples of mortar from the locality „Dry meadows”

M-r ALEKSANDAR TRAJANOVSKI
The vilage communities and connection with the ecclesiastical-school sommunities in the 60 es of the XIX th century

TEMELKOVSKI VLADO
A short contribution abouth the village of Lavci in the period from 1916-1918

GAGIC GORICA
A meeting with Gjorgi Karadzovski a wood carver from Bitola

RADMILA MOMIDIC PETKOVA
The development of the business district in Bitola (up to World war II)

ANASTASOV KONSTANTIN
The projectiv program for the street “Marchal Tito” – Bitola

MIHAJLOVSKI ROBERT
Newfound turkish inscription on building of Geobureau – Bitola (Salonical bank)

ZDRAVKA ZDRAVEVA MARETIC and KONSTANTIN ANASTASOV
Some criterions for placing under protection profanes unmovable
curtural monuments in the town of Bitola

M-r KIRIL TANCEVSKI
A proposal for a permanent museum’s ethnological exposition of Bitola and environs

ZDRAVKA ZDRAVEVA MARETIC
Types of lamps in Bitola

HRISTOVSKI NIKOLA
Presentation of auroch „Bos rimigenius bojanus” in the floor mosaic of the nartex in the great basilica at Heraklea Luncestis

STOJKOV A. BLAGICA
Some problems abouth the protection of rare and endangered medicinal herbs

STOJKOV A. BLAGICA
National park „Pelister”