НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 20

БИТОЛА 2017

  • Издавач: НУ Завод и музеј Битола
  • За издавачот: д-р Александар Литовски
  • Претседател на редакциски одбор: д-р Мери Стојанова
  • Технички секретар: м-р Јове Парговски
  • Членови на редакциски одбор: Надежда Георгиева, м-р Ристо Палигора, Енгин Насух, Владо Ѓоревски
  • Лектор: Стево Гаџовски
  • Тираж: 300

СОДРЖИНА

Александар ЛИТОВСКИ
ПРИЛОГ ЗА ЖИВОТОТ НА ВАСИЛ КОРАИЦОВСКИ, БОРЕЦ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА (отвори .pdf)

Роберто ТРАЈКОВСКИ
ГЕРМАНСКАТА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА СПРЕМА МАКЕДОНИЈА (1878-1944 ГОДИНА) (отвори .pdf)

Станимир СТАНЕВ,
ПРЕСВРТОТ ВО СУДБИНАТА НА ЕДЕН БУГАРСКИ ВОЈНИК-АНТИФАШИСТ ЗАПОЧНАЛА ВО БИТОЛА (отвори .pdf)

Васко ГИЧЕВСКИ
АНАЛИЗА НА НЕКОЛКУ АСПЕКТИ ОД ПОЕДИНЕЧНИОТ ФИСКАЛЕН ПОПИСЕН ДЕФТЕР ЗА БИТОЛСКАТА НАХИЈА 1467-1468 (отвори .pdf)

Никола МИНОВСКИ
ПРЕСТОЈОТ НА ЃОРЃИ СУГАРЕВ, ВО МЕСЕЦ МАРТ 1906 ГОДИНА, ВО КИЧЕВИЈАТА (отвори .pdf)

Aлександар СИМОНОВСКИ
ПОЛИЦИСКОТО ДОСИЕ НА МИЛИВОЈ ТРБИЌ КАКО ИЗВОР ЗА ПРОУЧУВАЊЕТО НА НЕГОВИОТ ЖИВОТ И НЕГОВОТО ДЕЛО (отвори .pdf)

Рубинчо БЕЛЧЕСКИ
ПРИЛЕПЧАНИ, ПРИЛЕП И ПРИЛЕПСКО ВО ,,КРВАВАТА“ 1942 (отвори .pdf)

Габриела ТОПУЗОВСКА
СОСТОЈБИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО ВО НРМ (1945-1965) (отвори .pdf)

Мери СТОЈАНОВА
НАРОДНИТЕ ВЕРУВАЊА ЗА ВАМПИРИ ВО БИТОЛСКО, ПОВРЗАНИ СО ТРАГИЧНИТЕ НАСТАНИ ОД ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА (отвори .pdf)

Горан ВАСИЛЕСКИ
ЕТНОКОРЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРАТА ОД ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ СТРУШКО ПОЛЕ (отвори .pdf)

Стојанче КОСТОВ
НАРОДНИТЕ ОРА ВО ФИЛМУВАНИТЕ ВИДЕОЗАПИСИ НА НАЦИОНАЛНИОТ ФИЛМСКИ ФОНД НА КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА (отвори .pdf)

Драгица ЧЕКОРОВСКА
КОПАНИЧАРИТЕ ОД ЗЗН „СТАРИ ЗАНАЕТИ“ ОД НЕГОТИНО (отвори .pdf)

Лилјана МАКАРИЈОСКА
ЗА РАСТИТЕЛНИОТ СВЕТ ВО МАКЕДОНСКАТА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА (отвори .pdf)

Слободан СТОЈКОСКИ
СРЕДНОВЕКОВНО КОПЈЕ ОД ЈЕНИ ЏАМИЈА – БИТОЛА (отвори .pdf)

Роберт МИХАЈЛОВСКИ
ПРИЛОЗИ ЗА УБИКАЦИЈАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ КРЕПОСТИ НА ПЕЛАГОНИЈА И БИТОЛА (отвори .pdf)

Бранислав РИСТЕСКИ
СЛОВЕНСКИ НАОДИ ОД РАНИОТ И ПОЛНИОТ СРЕДЕН ВЕК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (отвори .pdf)

Душко ТЕМЕЛКОСКИ
СОБРАНИЕ – БУЛЕВТЕРИОН ВО СТИБЕРА (отвори .pdf)

Александар МИТКОСКИ
НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ЕНЕОЛИТОТ ВО ПРИЛЕПСКИОТ ДЕЛ НА ПЕЛАГОНИЈА И МАРИОВО (отвори .pdf)

Гоце ВЕЉАНОСКИ
ИСЧЕЗНАТИ СЕЛА ВО ДОЛНА КОПАЧКА (отвори .pdf)

Оливера МАКРИЕВСКА
ВОДЕНИ СИСТЕМИ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА СЛИКАНИ ПОВРШИНИ ВО КОНЗЕРВАЦИЈАТА И РЕСТАВРАЦИЈАТА (отвори .pdf)

Соња Стрезоска ВЕЛЈАНОВСКА
ОДГЛАСОТ НА СТРАНСКИОТ ПЕЧАТ НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014-2016 ГОДИНА (отвори .pdf)

Биљана ТЕМЕЛКОСКА
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЈНОСТ НА Н.У. ЗАВОД И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП (отвори .pdf)