НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 20

БИТОЛА 2017

  • Издавач: НУ Завод и музеј Битола
  • За издавачот: д-р Александар Литовски
  • Претседател на редакциски одбор: д-р Мери Стојанова
  • Технички секретар: м-р Јове Парговски
  • Членови на редакциски одбор: Надежда Георгиева, м-р Ристо Палигора, Енгин Насух, Владо Ѓоревски
  • Лектор: Стево Гаџовски
  • Тираж: 300

Отвори во нова врска…