ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ БИТОЛА

  • Уреднички совет: Димитар Димитровски, Никола Ивановски, м-р Никола Христовски, Здравка Маретиќ, Драга Младенова, Константин Анастасов, Радмила Момидиќ
  • Главен и одговорен уредник: Димитар Димитровски
  • Технички уредник: М-р Никола Христовски
  • Секретар: Драга Младенова
  • Лектор и коректор на македонски јазик: Петар Колевски
  • Превод на англиски јазик: Радмила Радевска
  • Корица: Ефто Димовски
  • Во финансирањето на списанието Зборник на трудови учествува и Заедницата на научните дејности на СРМ Скопје и ОСИЗ на култура Битола.
  • Со мислење на Републичкиот секретаријат за култура, списанието Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј Битола е ослободено од плаќање на основен и посебен данок на промет.
  • Печати БГЗ — ООЗТ Печатница „Киро Дандаро” Битола

У в о д

Со интеграцијата на Заводот за заштита на спомениците на културата, Народниот музеј и локалитетот Хераклеја, се осети поголема потреба од издавање едно списание во кое ќе бидат третирани, на стручна и научна основа, проблеми од археологијата, етнологијата, општата историја, историјата на уметноста, музеологијата, природата итн., со што ќе му се овозможи на нашиот читател, нашиот граѓанин да се запознае со богатото културно и природно наследство.

Нашиот Зборник на трудови има за цел да донесува изворни и оригинални материјали кои што ќе бидат стручно и научно обработени. Зборникот на трудови ќе излегува еднаш годишно и во него ќе можат да се печатат и трудови на други стручни и научни работници кои се занимаваат со проблематиката на заводската и музејската дејност.

Поради финансиски потешкотии и други технички причини првиот број на Зборникот излегува со извесно задоцнување, за што ги молиме читателите и другите абоненти да не извинат.

СОДРЖИНА

Димитар Димитровски
Некои компоненти од урбанистичкото планирање и нивните реперкусии на градителското наследство (отвори .pdf…)

Здравка Здравева — Маретиќ и Радмила Момидиќ
Старите чешми во Битола (отвори .pdf…)

Радмила Момидиќ
Некои забелешки на, старото и новото во урбаната структура на Битола (отвори .pdf…)

Радмила Момидиќ
Џамијата Исак-Челеби во Битола (отвори .pdf…)

Драга Младенова
Новооткриени документи од Битолскиот револуционерен округ од 1907 и 1908 г. (отвори .pdf…)

Александар Тодоровски и м-р Никола Христовски
Можни елементи за заштита од флората и фауната на подрачјето на Југозападна СР Македонија I прилог (отвори .pdf…)

М-р Кирил Танчевски
Основни обележја на постојаните музејски поставки на етнолошките збирки во Југославија, Македонија и во Битола (отвори .pdf…)

Никола Иванов
Меморијален музеј на Стеван Наумов — Стив (отвори .pdf…)

Информации

Здравка Маретиќ
Извештај за изложбата „Македонски народни везови (отвори .pdf…)

Димитар Димитровски
Извештај за извршените работи на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј Битола во 1975/1979 година (отвори .pdf…)

Правилник за работа на Редакцискиот одбор, исплаќање на авторски хонорари и упатство за подготвување на ракописите за печат (отвори .pdf…)

CONTENTS

Contents in Macedonian
Contents
Introduction

Dimitar Dimitrovski
Some Components of the Urban Planing and Their Repercusions over the Building Inheritance

Zdravka Zdraveva — Maretic, Radmila Momidic
Old Drinking Fountains in Bitola — a short review of Bitola and the importance of the old Bitola business district

Radmila Momidic
Some remarks on the relation between the old and the new in the urban structure os Bitola

Radmila Momidic
Isac Celebi Mosque in Bitola

Draga Mladenova
Newly discoveren documents of the Bitola revolutionary district from 1907 and 1908

Aleksandar Todorovski, Nikola Hristovski
Possible elements for the protection of the flora and fauna in the Southwest Region of SR Macedonia

Kiril Tancevski M. Sc.
Basic Characteristics of the Permanent Museum Exhibitions of the Ethnological Collections in Yugoslavia, Macedonia and Bitola

Nikola Ivanov
Memorial Museum of Stevan Naumov — Stiv

Informations

Zdravka Maretic
Report on the Exhibiton »Macedonian Folk Embroidery«

Dimitar Dimitrovski
Report on the Works Done by the Institute for the Protection of Cultural Monuments, Natural Rarities and the Museum in Bitola in 1975—1979

Rule Book for the Work of the Editorial Board, Payment of the Author’s Royalties and Instructions for Reparing the Manuscripts for Printing