ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 НА Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

  • Издавач: НУ Завод и музеј Битола
  • За издавачот: д-р Мери Стојанова
  • Претседател на редакциски одбор: Енгин Насух
  • Технички секретар: м-р Јове Парговски
  • Членови на редакциски одбор: Надежда Георгиева, Оливера Макриевска, Владо Ѓоревски
  • Печати: Херакли Битола
  • Тираж: 300

СОДРЖИНА


Александар МИТКОСКИ
ТУМУЛИТЕ ВО МАРИОВО (отвори .pdf)


Душко ТЕМЕЛКОСКИ, Владимир КРСТЕСКИ
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДОЛИШТЕ КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ – 2017 ГОДИНА (отвори .pdf)


Александар ЛИТОВСКИ
ГРЧКО-ИТАЛИЈАНСКАТА ВОЈНА И ПОЧЕТНОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА АНТИФАШИСТИЧКАТА БОРБА ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА НИЗ СПОМЕНИТЕ НА НАУМ ПЕЈОВ (отвори .pdf)


Роберто ТРАЈКОВСКИ
„ЕТНИЧКИТЕ АСПЕКТИ ОД MЕМОРАНДУМОТ ВО ВРСКА СО ЗАПОСЕДНУВАЊЕТО НА ГРЧКИ ПРОВИНЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА И ТРАКИЈА ОД БУГАРИЈА“, ОД 8 АВГУСТ 1941 ГОДИНА (отвори .pdf)


Ѓорѓи ЛАЗАРЕВСКИ
ПРЕРОДБЕНСКИ ОДГЛАСИ ВО БИТОЛСКИОТ РЕГИОН (отвори .pdf)


Васко ГИЧЕВСКИ
ПРОИЗВОДСТВОТО И КОНСУМАЦИЈАТА НА ХРАНА ВО БИТОЛСКИОТ САНЏАК, 1879-1912 ГОДИНА (отвори .pdf)


Стефан КАРАЏОВСКИ
УНГАРЦИТЕ ПОМЕЃУ МИТОТ И ИСТОРИСКАТА ВИСТИНА (отвори .pdf)


Мери СТОЈАНОВА
ИЗБОР НА МЕСИНГАНИ И БРОНЗЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЕТНОЛОШКАТА ЗБИРКА НА НУ „ЗАВОД И МУЗЕЈ“ – БИТОЛА (отвори .pdf)


Ефросинија ПАРЕВСКА
СИМБОЛИКА И ЗНАЧЕЊЕ НА ДВА ПРСТЕНИ ПЕЧАТНИЦИ ОД СРЕДИНАТА НА 19 ВЕК, ВО БИТОЛА (отвори .pdf)


Лилјана НЕДЕЛКОСКА
РОДНОКРАЈНО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО И ГРАДСКИОТ МУЗИЧКИ ЖИВОТ НА ПРИЛЕП (Од Атанас Бадев до денес) (отвори .pdf)


Весна БОШЕВА РУСОВСКИ
ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕКАРОТ ВО МУЗЕИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КОРИСНИКОТ  (отвори .pdf)


Соња СТРЕЗОСКА ВЕЛЈАНОВСКА
ОДГЛАСОТ ВО СТРАНСКИОТ ПЕЧАТ НА ПРОЕКТОТ “СКОПЈЕ 2014“ (отвори .pdf)


Биљана ТЕМЕЛКОСКА
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕКИ (отвори .pdf)


Оливера МАКРИЕВСКА
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА НА ИКОНАТА КАКО РЕЛИГИОЗЕН И ИСТОРИСКИ ПРЕДМЕТ (отвори .pdf)


Паре ЗАРЕВСКА
ПРИКАЗ НА МОНОГРАФСКА ПУБЛИКАЦИЈА „ВИЗАНТИСКА КЕРАМИКА“ ОД КЕН ДАРК (DARK KEN, BYZANTINE POTTERY, CHARLESTON, 2001) (отвори .pdf)


Мимоза ХРИСТОСКА
ИКОНИ ОД МАНАСТИРСКАТА ЦРКВА СВЕТИ ИЛИЈА СЕЛО МЕЛНИЦА, МАРИОВО (отвори .pdf)


Весна Калпаковска
ПОЧЕСЕН НАТПИС НА ФЛАВИЈА ОД СТИБЕРА, ЌЕРКА НА ГРАДОТ (отвори .pdf)


Зоран АЛТИПАРМАКОВ, Весна КОЧАНКОВСКА
ЗАКЛУЧНИ КОНСТАТАЦИИ ОД КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА АРХИТЕКТУРАТА И КОНСТРУКЦИЈАТА НА ЦРКВАТА „СВ.ЃОРГИ“ ВО С.КУРБИНОВО (отвори .pdf)


Ана МЛИНАР, Викторија МОМЕВА АЛТИПАРМАКОВСКА, Душан СТРГАР, Естела РАДОЊИЌ ЖИВКОВ
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ ОД ОДРЖАНИОТ VIII СИМПОЗИУМ* НА ЕТНОЛОЗИ-КОНЗЕРВАТОРИ од Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Словенија, одржан во Битола, 2- 4 Октомври 2019 година „УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО: ОД ВАЛОРИЗАЦИЈА ДО ИНТЕРПРЕТАЦИЈА“ (отвори .pdf)


Владо ЃОРЕСКИ
ГАЛЕРИЈАТА НА СОВЕРЕМЕНАТА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ИЛИ КРАТКА ИСТОРИЈА НА БИТОЛСКОТО СЛИКАРСТВО – ПРВ ДЕЛ НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ – БИТОЛА (отвори .pdf)