ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА – БИТОЛА

  • Редакциски одбор: Никола Ивановски, Никола Миновски, Радмила Момидиќ, Здравка Маредиќ, Благица Стојкова, Аница Георгиевска, Ристо Палигора
  • Главен и одговорен уредник: Никола Ивановски
  • Секретар на редакција: Никола Миновски
  • Технички уредник: Владо Ѓорески
  • Лектор: Ристо Пејов
  • Превод на англиски јазик: Радица Радевска
  • Корица:Ефто Димовски
  • Во финансирањето на списанието учествува Министерството за култура на Република Македонија
  • Со мислење на Министерството за култура на Република Македонија, списанието Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија – Битола, е ослободено од плаќање на данок на промет.

СОДРЖИНА

ДУШАН ХР КОНСТАНТИНОВ
Не плачете браќа Славјани  (отвори .pdf)

КОЧО СИДОВСКИ
Италијанскиот конзул во Битола за Младотурската револуција од 1908 година  (отвори .pdf)

НИКОЛА МИНОВСКИ
Револуционерната дејност на Наум Попов – Буфчето во 1904 и 1905 година  (отвори .pdf)

ВЕСНА КОЧАНКОВСКА
Саат Кула во Битола  (отвори .pdf)

ВИКТОРИЈА МОМЕВА – АЛТИПАРМАКОВА
Информација за состојбите на фолклорните објекти во градот и проблемите околу нивната заштита  (отвори .pdf)

ВИКТОРИЈА МОМЕВА – АЛТИПАРМАКОВА
Етнолошко-архитектонско заштитно истражување на фолклорната архитектура во село Суводол  (отвори .pdf)

БОРО ЈОВАНОСКИ
Семејните задруги во Прилеп и прилепско (Според Хан, Марко Цепенков и Ѓорѓи Трајчев)  (отвори .pdf)

РАДМИЛА МОМИДИЌ – ПЕТКОВА
Комплексот на џамијата Хаџи Махмуд-Бег во Битола  (отвори .pdf)

ИЛИЈА ВЕЛКОВСКИ, СЛАВИЦА АЛЕКСОСКА, КИРО ЈОВАНОСКИ
Краток преглед на сакралните објекти на територијата на општина Прилеп и нивната состојба  (отвори .pdf)

арх. К. ЈОВАНОВСКИ
Градителското наследство на Прилеп  (отвори .pdf)

ТОМЕ ЈАНАКИЕВСКИ
Прилог за трансформацијата на античкиот театар  (отвори .pdf)

АНИЦА ЃОРГИЕВСКА
Коскени предмети од Негасlea Lyncestis  (отвори .pdf)

ПЕТРЕ ЧАГАРОСКИ
Наланџискиот занает во Прилеп  (отвори .pdf)

ЃОРГИ ДИМОВСКИ – ЦОЛЕВ
Гимназиската Библиотека во Битола  (отвори .pdf)

ЉУБИЦА РИСТЕСКА
Регистрирање и јавно одбележување, евиденција и документација и попис на спомениците на културата и музејскиот материјал  (отвори .pdf)

КИРО КРСТЕСКИ
Приказ на музејската поставка во меморијалниот музеј 11-ти Октомври 1941 година – Прилеп  (отвори .pdf)

ЗДРАВКА МАРЕТИК
Етничкото минато (карта) и структура во Битола  (отвори .pdf)

ЛИЉАНА ХРИСТОВА, ЛИДИЈА ДОСТВСКА
I Меѓународно графичко триенале, Битола  (отвори .pdf)

КРИСТИНА КАПЕЛКОВА, ИВАН ПЕТРИНСКИ, ГОРДАНА ФИЛИПОВСКА ЛАЗАРЕВСКА, АНИЦА ЃОРГИЕВСКА
Извештај од археолошките истражувања на манастирскиот комплекс “Св. Иван Претеча” кај Сезопол-Р.Бугарија  (отвори .pdf)

ГОРДАНА ФИЛИПОВСКА ЛАЗАРОВСКА, АНИЦА ГОРЃИЕВСКА, КРИСТИНА КАПЕЛКОВА, ИВАН ПЕТРИНСКИ
Извештај од археолошките истра-жувања на локалитетот “Кале” – Битола во 1994 година  (отвори .pdf)

In Memoriam – Методија Ивановски – Менде (1929-1995)

Сеќавање во чест на Перо Спироски (22.03.1928 – 27.03.1995)