• Име на предметот: Жртвеник – сад на четири ногарки
  • Период/датација: Ран неолит / 6000 – 5700 год. п.н.е
  • Потекло: Велушка Тумба, село Породин
  • Материјал/техника: глина / рачна изработка
  • Димензии: Висина: 15,8 см / радиус на обод: 14 см

Кратка приказна и опис:

Жртвеник – сад, поставен на четири ногарки. Ваквиот назив на артефактот доаѓа од комбинацијата на два типа на праисториски предмети. Горниот дел наликува на длабок сад со широк стомак и обод извлечен на надвор, кој укажува на практична намена на предметот.

Меѓутоа самата поставеност на предметот на четири ногарки и ексклузивната декорација укажуваат на неговата култна намена. Предметот е рачно изработен од глина, пред самото печење површината на жртвеникот била премачкана со црвен премаз, после печењето декориран со бело сликана декорација. Орнаментите се изведени во вид на брановидни сигми ( буква од грчката азбука) распоредени во хоризонтални низи.

Жртвеник - сад на четири ногарки, Ран неолит / 6000 - 5700 год. п.н.е

На горниот дел од жртвеникот сигмите се поставени една до друга насликани во бела боја, распоредени во пет низи обиколувајќи ја целата површина на жртвеникот. Четирите ногарки се декорирани на истиот начин, меѓутоа во овој случај сигмите се рапоредени во две хоризонтални низи обиколувајќи ги самите ногарки.

На долната страна на секоја од ногарките е застапена уште една декорација, се работи за насликани два орнаменти со бела боја во вид на капки. Овој репрезентативен предмет ја отсликува неолитската обредна култура, додека самиот облик и декорација ја истакнуваат неговата функција. Тоа што било депонирано во неговата внатрешност било третирано како обреден центар околу кој се одвивале култните дејствија.

Текстот го подготвил:
Јасмина Гулевска
НУ Завод и музеј Битола