ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР 17
Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

  • Претседател на редакциски одбор: Александар Литовски
  • Членови на редакциски одбор: Лиљана Христова, Викторија Момева Алтипармаковска, Ристо Палигора, Зоран Алтипармаков
  • Технички секретар: Владо Ѓоревски
  • Превод на англиски: Силвана Петрова Насух
  • Лектор: Стево Гаџовски
  • Компјутерска подготовка: Јове Парговски
  • Печати: Гутенберг Битола

СОДРЖИНА:
д-р Александар ЛИТОВСКИ
КРСТО ЉОНДЕВ И УБИСТВОТО НА СПАСОЕ ХАЏИ ПОПОВИЌ ВО БИТОЛА (отвори .pdf)

М-р Роберто ТРАЈКОВСКИ
ФОРМИРАЊЕТО И БОРБЕНИОТ ПАТ НА 21 ПЛАНИНСКА ДИВИЗИЈА НА СС „СКЕНДЕР БЕГ“ ВО ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА (отвори .pdf)

Рубинчо БЕЛЧЕСКИ
ЗБИРКА НА ФОТОГРАФИИ ЗА ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА АСНОМ, МЕТОДИЈА АНДОНОВ – ЧЕНТО (отвори .pdf)

Марјан ИВАНОВСКИ
МАКЕДОНСКА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА ВО ЕВРОПА: СУДИРОТ НА ДРАГАН БОГДАНОВСКИ СО ВАНЧОМИХАЈЛОВИСТИТЕ (1958-1964) (отвори .pdf)

Лидија ЃУРКОВСКА
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПОДЕЛБА ВО ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ (1919-1941) (отвори .pdf)

Ѓорѓи ДИМОВСКИ – ЦОЛЕВ
УЧЕНИЦИ ЕВРЕИ ВО ТРГОВСКОТО УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА (отвори .pdf)

Александар СИМОНОВСКИ
ИСЕЛУВАЊЕТО НА СРБИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА ПОД БУГАРСКА ОКУПАЦИЈА 1941-1942 ГОДИНА (НИЗ ДОКУМЕНТАЦИЈАТА НА ПРИСИЛНИТЕ МИГРАЦИИ) (отвори .pdf)

Драган ГЕОРГИЕВ
ОБВИНИТЕЛЕН АКТ ОД 1913 ГОДИНА (отвори .pdf)

Марина ПЕРСЕНГ
КИЛИКС СО ЛИКОТ НА ДИОНИС (отвори .pdf)

Марина ПЕРСЕНГ,
СЕМАНТИЧКО ЧИТАЊЕ НА ДВЕ РАНОХРИСТИЈАНСКИ МОЗАИЧНИ КОМПОЗИЦИИ ОД ДИРАХИОН (IV-V ВЕК) – РАНОХРИСТИЈАНСКИ МОЗАИЧНИ КОМПОЗИЦИИ ОД БАЛКАНОТ (отвори .pdf)

Славица КРСТИЌ
ИКОНА „БОГОРОДИЦА ИЗВОР НА ЖИВОТОТ“ ОД ТВОРЕШТВОТО НА ДИЧО ЗОГРАФ, 1860 ГОДИНА, ЦРКВА „СВ. ТРОИЦА“ ВО КУМАНОВО (отвори .pdf)

Емилија АПОСТОЛОВА ЧАЛОВСКА
ТРЕВИЗО И ОХРИД: ЕДЕН МЕТОД – ДВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ (отвори .pdf)

Кирил ПЕНУШЛИСКИ
ПОТПИСИТЕ НА НИКОЛА МАРТИНОСКИ (отвори .pdf)

Кирил ПЕНУШЛИСКИ
ЗА НЕКОИ ПОЗАЈМИЦИ ВО СЛИКАРСТВОТО НА РУБЕНС КОРУБИН (отвори .pdf)

Владо ЃОРЕСКИ
ШЕСТЕ БИСТИ НА АКАДЕМСКИОТ ВАЈАР АЛЕКСАНДАР – ЦАНЕ ЈОВАНОВСКИ (отвори .pdf)

Д-р Ангелина Поповска
МИКРОКЛИМАТСКИ УСЛОВИ И МЕРЕЊА ВО ОХРИДСКАТА ЗБИРКА ИКОНИ (отвори .pdf)

Димитар ДИМИТРОВСКИ
МОИ СЕЌАВАЊА ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ВО БИТОЛА (отвори .pdf)

Драган ГЕОРГИЕВ
БИТОЛЧАНИ ВО ВИОРОТ НА БАЛКАНСКАТА ВОЈНА
БИТОЛЧАНИ ВКЛУЧЕНИ ВО МАКЕДОНСКО- ОДРИНСКОТО ОПОЛЧЕНИЕ (1912-1913) (отвори .pdf)

In memoriam – ПЕЦО СРБИНОВСКИ (отвори .pdf)

In memoriam – КИРИЛ ПАСПАЛОВСКИ (отвори .pdf)

In memoriam – МАРИЈА ВАСИЛЕВСКА (отвори .pdf)

In memoriam – М-Р ДРАГА МЛАДЕНОВА (отвори .pdf)