ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

  • Претседател на редакциски одбор: Александар Литовски
  • Членови на редакциски одбор: Лиљана Христова, Викторија Момева Алтипармаковска, Ристо Палигора, Зоран Алтипармаков
  • Технички секретар: Владо Ѓоревски
  • Превод на англиски: Силвана Петрова Насух
  • Лектор: Калиопи Бојчиновска
  • Печати: Херакли Битола
  • Тираж: 500
  • ISBN 978-608-4754-05-3

Содржина

Георги Димовски
Учениците Евреи во битолските католички (француски) училишта (отвори .pdf)

Александар Литовски,
Последиците од убиството на Спасое Хаџи Поповиќ во Битола (отвори .pdf)

Роберто Трајковски,
Активноста на Третиот Рајх за организирање на месна самозаштита (милиција) во Западна Македонија во крајот на 1943 и првата половина на 1944 година (отвори .pdf)

Рубинчо Белчески,
Народен музеј – „Завод за заштита на спомениците на културата и музеј“ – Прилеп во весникот „Нова Македонија“ (отвори .pdf)

Лидија Ѓурковска,
Дискусијата на Павел Шатев на седницата на Второто редовно заседание на Уставотворното собрание на НРМ од 25. 12. 1946 година (отвори .pdf)

Габриела Топузовска,
Активностите на Хигиенскиот завод за еридикација на маларијата во Македонија по Втората светска војна (отвори .pdf)

Александар Симоновски,
Активностите на Битолскиот областен народноослободителен одбор при организирањето на образованието и културата во Македонија во
1944 година (отвори .pdf)

Илија Василески,
Панко Брашнаров – од истакнат национален борец до жртва на комунистичкиот режим (отвори .pdf)

Бранко Ѓоргиев,
Помалку познати револуционерни дејци од Струмица и Струмичко во времето на основањето на Македонската револуционерна организација до почетокот на Балканските војни (1893-1912/13) (отвори .pdf)

Мери Стојанова,
Традиционалната исхрана на населението во Преспа (отвори .pdf)

Даница Џокиќ,
Мултикултурниот аспект на народното градителство и неговото влијание на граѓанското општество во Браничевскиот регион (отвори .pdf)

Милена Беновска–Сбкова,
Културното наследство и политиката на сеќавањето во пограничниот регион на бугарскиот град Златоград (отвори .pdf)

Оливера Макриевска,
Примена на аналитички спектроскопски техники во истражувачките работи на иконата Свети Наум Охридски од црквата Свети Великомаченик Димитриј во Битола (отвори .pdf)

Душко Цветанов,
Можна убикација на Палеокастро (тврдина или населба), крај манастирот „Богородица Елеуса“ – с. Велјуса, Струмичко (отвори .pdf)

Гоце Наумов, Слободан Стојкоски,
Нови предисториски тумби во Пелагонија (отвори .pdf)

Зоран Алтипармаков, Гордана Филиповска Лазаровска, Весна Калпаковска, Роберт Михајловски,
Приказ на епиграфски споменик – Скочивирски натпис (отвори .pdf)

Владо Ѓорески,
Кратки размисли за балканскиот цртеж и графика или ламентот за вечниот очај ( извадок од подолга студија) (отвори .pdf)

Марјан Иваноски, Димитар Љоровски Вамваковски,
Еден документ за доселувањето на муслиманското население од Косово и Метохија, Црна Гора, Санџак и Босна и Херцеговина во Народна Република Македонија (1951-1956) (отвори .pdf)

Зборник на Трудови 2015 г  Отворете во нова врска ( ISSUU.com)