Национална Установа Завод за Заштита на Спомениците на Културата и музеј Битола

Зборник на Трудови 2015 г

Отворете во нова врска ( ISSUU.com)

Содржина

01 Д-р Роберто Трајковски
Активности на Третиот Рајх за организирање намесна самозаштита (милиција)во Западна Македонија во крајот на 1943 и првата половина на 1944 година

02 Рубинчо Белчески
НАРОДЕН МУЗЕЈ – ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП ВО ВЕСНИКОТ ,,НОВА МАКЕДОНИЈА”

03  Лидија ЃУРКОВСКА
ДИСКУСИЈАТА НА ПАВЕЛ ШАТЕВ НА СЕДНИЦАТА НА ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УСТАВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОД 25.12.1946г.

04 Габриела Топузовска
АКТИВНОСТИТЕ НА ХИГИЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ЕРАДИКАЦИЈА НА МАЛАРИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА

05 АЛЕКСАНДАР СИМОНОВСКИ
АКТИВНОСТИТЕ НА БИТОЛСКИОТ ОБЛАСТЕН НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР ПРИ ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА ВО МАКЕДОНИЈА ВО 1944 ГОДИНА

06 Бранко Ѓоргиев
ПОМАЛКУ ПОЗНАТИ РЕВОЛУЦИОНЕРНИ ДЕЈЦИ ОД СТРУМИЦА И СТРУМИЧКО ВО ВРЕМЕТО ОД ОСНОВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ДО ПОЧЕТОКОТ НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ (1893 – 1912/13)

07 Илија Василески
ПАНКО БРАШНАРОВ – ОД ИСТАКНАТ  НАЦИОНАЛЕН БОРЕЦ ДО ЖРТВА НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ

08 Даница ЃОКИЌ
МУЛТИКУЛТУРНИОТ АСПЕКТ НА НАРОДНОТО ГРАДИТЕЛСТВО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО БРАНИЧЕВСКИОТ РЕГИОН

09 Стојанова Мери
ТРАДИЦИОНАЛНАТА ИСХРАНА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ПРЕСПА

10 Милена Беновска – Сбкова
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ПОЛИТКАТА НА СЕЌАВАЊЕТО ВО ПОГРАНИЧНИОТ РЕГИОН НА БУГАРСКИОТ ГРАД ЗЛАТОГРАД

11 Душко ЦВЕТАНОВ
МОЖНАТА УБДИКАЦИЈА НА ПАЛЕОКАСТРО (ТВРДИНА ИЛИ НАСЕЛБА),  КРАЈ МАНАСТИРОТ БОГОРОДИЦА ЕЛЕУСА –  С.ВЕЛЈУСА СТРУМИЧКО

12  Д-р Гоце Наумов, Слободан Стојкоски
НОВИ ПРЕДИСТОРИСКИ ТУМБИ ВО ПЕЛАГОНИЈА

13  Оливера Макриевска
ПРИМЕНА НА АНАЛИТИЧКИ СПЕКТРОСКОПСКИ ТЕХНИКИ ВО ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ НА ИКОНАТА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ ОД ЦРКВАТА СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМИТРИЈ ВО БИТОЛА

14  Владо Ѓорески,
КРАТКИ РАЗМИСЛИ ЗА БАЛКАНСКИОТ ЦРТЕЖ И ГРАФИКА ИЛИ ЛАМЕНТОТ ЗА ВЕЧНИОТ ОЧАЈ

15  Д-р Марјан Иваноски, Д-р Димитар Љоровски Вамваковски
ЕДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ДОСЕЛУВАЊЕТО НА МУСЛИМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ ОД КОСОВО И МЕТОХИЈА, ЦРНА ГОРА, САНЏАК И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (1951-1956)

16  Зоран Алтипармаков, Гордана Филиповска Лазаровска, Весна Калпаковска, Роберт Михајловски
Приказ на епиграфски споменик  – СКОЧИВИРСКИ НАТПИС –

17  Ѓеорѓи Димовски Цолев
Ученици, ученички евреи во битолските католички (француски) училишта

18  Александар Литовски
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД УБИСТВОТО НА СПАСОЕ ХАЏИ ПОПОВИЌ ВО БИТОЛА

Отворете во нова врска..