Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА, 2021 год

 • Издавач: НУ Завод и музеј Битола
 • За издавачот: д-р Мери Стојанова
 • Претседател на редакциски одбор: Енгин Насух
 • Технички секретар: м-р Јове Парговски
 • Членови на редакциски одбор: Надежда Георгиева, Оливера Макриевска, Владо Ѓоревски, д-р Александар Литовски
 • Лектор: д-р Виолета Крстеска
 • Печати: ГРАФО ПРОМ Битола
 • Тираж: 300

СОДРЖИНА

 • Александар МИТКОСКИ
  МЕТАЛНИ НАОДИ ОД ЖЕЛЕЗНО ВРЕМЕ ОД ПРАИСТОРИСКАТА ЗБИРКА НА НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП (преземи .PDF)

 • Гоце НАУМОВ, Јасмина ГУЛЕВСКА
  ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВЕЛУШКА ТУМБА, ВО 2021 ГОДИНА (преземи .PDF)

 • Душко ТЕМЕЛКОСКИ, Оливера ЈАНДРЕСКА, Владимир КРСТЕСКИ
  МУЛТИЕТНИЧКА ПЕЛАГОНИЈА ВО РАНАТА АНТИКА (преземи .PDF)

 • Оливера ЈАНДРЕСКА
  „ФУНЕРАРЕН БАНКЕТ“ КАКО ИКОНОГРАФСКИ МОДЕЛ НА АНТИЧКИТЕ НАДГРОБНИ СТЕЛИ (преземи .PDF)

 • Весна КАЛПАКОВСКА
  РАНОВИЗАНТИСКИ НАДГРОБНИ НАТПИСИ ОД С. ГРАДЕШНИЦА И ОД ЗРЗЕ (преземи .PDF)

 • Паре ЗАРЕВСКА
  ОРНИТОЛОШКИ МОТИВИ НА СРЕДОВЕКОВНИ ГЛАЗИРАНИТЕ САДОВИ (преземи .PDF)

 • д-р Александар ЛИТОВСКИ
  ПРИЛОГ ЗА СОРАБОТКАТА НА ОСЛОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕЊА НА МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА ВО ВТОРАТА (преземи .PDF)

 • Гоце ВЕЉАНОСКИ
  ИСТОРИСКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ЗБИРКАТА НА ИСТОРИСКИ ПРЕДМЕТИ ВО НУ МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ” – КИЧЕВО (преземи .PDF)

 • Драган ГЕОРГИЕВ
  Борис Проевски како учесник во Балканските и во Првата светска војна (преземи .PDF)

 • д-р Роберто ТРАЈКОВСКИ
  Продорот на засилениот извидувачки баталјон на СС бригадата „Адолф Хитлер“ во Вардарскиот дел на Македонија според мемоарите на Курт „Панцер“ Маер (преземи .PDF)

 • Стефан КАРАЏОВСКИ
  ПОЗНАЊСКАТА БИСКУПИЈА ПОМЕЃУ ВАТИКАН И МАГДЕБУРГ (преземи .PDF)

 • Викторија МОМЕВА АЛТИПАРМАКОВСКА
  ДВЕ СТАРИ БИТОЛСКИ КУЌИ СО ОТВОРЕН ЧАРДАК (преземи .PDF)

 • Ефросинија ПАРЕВСКА
  ПАФТИТЕ ОД ЕТНОЛОШКАТА ЗБИРКА НА НАКИТ НА НУ „ЗАВОД И МУЗЕЈ“ – БИТОЛА (преземи .PDF)

 • Владо ЃОРЕСКИ
  ИСТОРИЈА НА БИТОЛСКОТО СЛИКАРСТВО, ПОЧЕТОЦИТЕ НА СОВРЕМЕНИОТ ЦРТЕЖ И ГРАФИКА-ВТОР ДЕЛ (преземи .PDF)


 • Соња Стрезоска ВЕЛЈАНОВСКА
  МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО БУГАРСКИ МОНОГРАФИИ (БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ОД 2010 ДО 2020) (преземи .PDF)

 • Зоран АЛТИПАРМАКОВ
  ЗАБЕЛЕШКИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНИ, ДОПОЛНУВАЊА КОН ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА (преземи .PDF)

 • Гоце НАУМОВ
  РЕКОГНОСЦИРАЊЕ И МАПИРАЊЕ НА ПРЕДИСТОРИСКИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО БИТОЛСКО ПОЛЕ (ПЕЛАГОНИЈА) И ГОРНА ПРЕСПА (ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО) (преземи .PDF)