Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.19, 2016 г

  • Претседател на редакциски одбор: Александар Литовски
  • Членови на редакциски одбор: Зоран Алтипармаков, Викторија Момева Алтипармаковска, Ристо Палигора
  • Технички секретар: Владо Ѓоревски
  • Лектор: Каљопи Лутовска
  • Печати: Херакли Битола
  • ISBN 978-608-4754-09-1

Содржина:

Д-р Александар Литовски
Ставовите на Ренос Михалеас за македонското национално прашање во 1944 година (отвори .pdf)

Д-р Роберто Трајковски
Активностите за формирање на 21. планинска дивизија СС „Скендербег“ според документацијата од архивата на „Волфганг Воперсал“ (отвори .pdf)

Д-р Лидија Ѓурковска, Габриела Топузовска
Трговско-индустриската комора во Скопје во периодот меѓу двете светски војни (отвори .pdf)

Д-р Александар Симоновски
Народноослободителните одбори во административната единица Битолска околија (1945) (отвори .pdf)

Рубинчо Белчевски
Монументален меморијален комплекс ,,Парк на Револуцијата“-Прилеп – Алеја на Народните херои – Могила на Непобедените – Споменик Жена – борец (отвори .pdf)

Д-р Катерина Мирчевска, Љубица Јанчева
Скопскиот земјотрес низ страниците на весникот „Нова Македонија“: помошта на Битола за Скопје (отвори .pdf)

М-р Стојанче Костов
Фолклорниот фестивал Илинденски денови низ видеата на американскиот фолклорист Роберт Хенри Либман (отвори .pdf)

Д-р Мери Стојанова
Обреден циклус на празнување за Ѓурѓовден во Преспа (отвори .pdf)

Горан Василевски
„Тајане Бојане имам брат Свети Јоване“ (отвори .pdf)

Бранко Ѓорѓиев
Тајната патна мрежа на Македонската револуционерна организација во Струмица и Струмичко (отвори .pdf)

Илија Ристески
Руралната градителска традиција од прилепскиот крај во контекст на класичната архитектура и култура – низ историската ретроспектива и сегашност (отвори .pdf)

Душко Темелкоски
Гробници издлабени во карпа на локалитетот „Сурун“ кај Горно Село (отвори .pdf)

М-р Оливера Макриевска, Јовица Богоев
Применетата техника и технологија кај историските слоеви на ѕидното сликарство во џамиите Исхак Челеби и Гази Хајдар Кади од XVI век во Битола (отвори .pdf)

Владо Ѓорески
Ликовното творештво на Стојан Апчевски (отвори .pdf)

Биљана Темелкоска
Издавачката дејност на НУ Завод и музеј – Прилеп (отвори .pdf)

Лидија Достовска
In memoriam М-р Ѓорѓи Димовски – Гого (1980 – 2016) (отвори .pdf)