ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ БИТОЛА

  • Уреднички совет: Димитар Димитровски, Никола Ивановски, Здравка Маретиќ, Драга Младенова, Константин Анастасов, Радмила Момидиќ, Гордана Филиповска
  • Главен и одговорен уредник: Димитар Димитровски
  • Технички уредник и Секретар: Драга Младенова
  • Лектор и коректор на македонски јазик: Снежана Михајлова
  • Превод на англиски јазик: Радмила Радевска
  • Корица: Ефто Димовски
  • Во финансирањето на списанието Зборник на трудови учествува и Заедницата на научните дејности на СРМ Скопје и ОСИЗ на култура Битола.
  • Со мислење на Републичкиот секретаријат за култура, списанието Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј Битола е ослободено од плаќање на основен и посебен данок на промет.
  • Печати БГЗ – ООЗТ Печатница „Киро Дандаро” Битола

СОДРЖИНА
ПРИЛОЗИ

Александар Тодоровски
Можни елементи за заштита од флората на подрачјето на Југозападна Македонија II прилог  (отвори .PDF…)

Александар Трајановски
Односите меѓу Македонската организација и Егзархијата во Солун пред и по оснивањето на „Револуционерното братство”  (отвори .PDF…)

Душан Константинов
Дамјан Грујев и Битола  (отвори .PDF…)

Владо Темелковски
Никола Петров Русински за загинувањето на Даме Грујев  (отвори .PDF…)

Никола Миновски
Борбата кај село Буф 1903 година  (отвори .PDF…)

Лазар Лазаров
Кон прашањето за спроведувањето на Законот за аграрна реформа и колонизација во Македонија  (отвори .PDF…)

 

ИЗВЕШТАИ

Елица Манева
Резултати од заштитните ископувања на локалитетот „Партизански гробишта” кај Хераклеа  (отвори .PDF…)

Горица Гагиќ
Извештај од археолошките рекогносцирања на подрачјето на општина Демир Хисар  (отвори .PDF…)

Г. Филиповска – П. Србиновски:
Преглед на Археолошките истражувања на средновековниот период од Битола, 1978-1981 година.  (отвори .PDF…)

Радмила Момидиќ
Анализа на архитектурата, живописот и иконописот на црквата св. Ѓорѓи, с. Свињиште, св. Никола и манастирската црква св. Јован Претеча с. Стрежево  (отвори .PDF…)

Здравка Маретиќ
Анализа на архитектонското и руристичко наследство на селата Свињиште и Стрежево, загрозени со изградбата на ХМС ,,Стрежево”  (отвори .PDF…)

Група автори
Извештај за извршените биолошки истражувања на терените на ХМС „Стрежево“  (отвори .PDF…)

Никола Ивановски
Извештај за работа на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј, Битола за 1980-81 година  (отвори .PDF…)