Епиграфски сведоштва за жителите на Стибера
Автор: Весна Калпаковска
Опис: Книга, 17 х 23 см, 174 стр., Македонски
ISBN 9989-9896-7-2
Битола 2004

epigrafskiЖивотот во Heraclea Lyncestis преку епиграфските споменици
Authors: Vesna Kalpakovska, Anica Gjorgievska
Description: Book, 16 х 22 см, 168 pages,  Macedonian language
ISBN 9889-9896-4-8
Bitola, 2003