Животот во Heraclea Lyncestis преку епиграфските споменици
Автори: Весна Калпаковска, Аница Ѓорѓиевска
Опис: Книга, 16 х 22 см, 168 стр, Македонски
ISBN 9889-9896-4-8
Битола, 2003

heraklea_EPIGRAFSKIЖивотот во Heraclea Lyncestis преку епиграфските споменици
Authors: Vesna Kalpakovska, Anica Gjorgievska
Description: Book, 16 х 22 см, 168 pages,  Macedonian language
ISBN 9889-9896-4-8
Bitola, 2003