ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕЈ И ГЛЕРИЈА – БИТОЛА

  • Редакциски одбор: Никола Ивановски, Никола Миновски, Радмила Момидиќ, Здравка Маретиќ,
  • Благица Стојкова, Аница Георгиевска, Ристо Палигора.
  • Главен и одговорен уредник: Никола Ивановски
  • Технички уредник: Владо Ѓорески
  • Секретар: Никола Миновски
  • Лектор, Коректор: Петар Колевски
  • Превод на англиски јазик: Лидија Поповска
  • Корица: Ефто Димовски

Во финансирањето на списанието учествува Министерството за култура на Р. Македонија
Со мислење на Републичкото министерство за култура Списанието Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија Битола е ослободено од плаќање на основен и посебен данок на промет.

СОДРЖИНА

АНИЦА ЃОРГИЕВСКА
Римски коскени игли од (отвори .PDF)

АНИЦА ЃОРГИЕВСКА
Ексагии од Хераклеја Линкестидска (отвори .PDF)

М. ТАДИЌ, Т. ЈАНАКИЕВСКИ
Антички сончев часовник од Хераклеја Линкестидска (Битола) (отвори .PDF)

РОБЕРТ МИХАЈЛОВСКИ
Два манастирски печати од ризницата на Слепченскиот манастир (од 18век) (отвори .PDF)

ЗДРАВКА МАРЕТИЌ
Анализа на архитектонското и руристичкото наследство на с. Буково (отвори .PDF)

В. МОМЕВА
Етнолошко-архитектонска анализа на фолклорен објект на ул. Стерјо Георгиев бр. 40 во Битола (отвори .PDF)

ВИКТОРИЈА МОМЕВА – АЛТИПАРМАКОВА
Мариовската приземна куќа (отвори .PDF)

НИКОЛА МИНОВСКИ
Турскиот терор и репресалии во село Буф за време на Илинденското востание (отвори .PDF)

КОЧО СИДОВСКИ
Положбата во Битола и Битолско за време и по Илиндснското востание (1903 -1905) (отвори .PDF)

РАДМИЛА МОМИДИЌ – ПЕТКОВА
Стојан Везенков – еден заборавен македонски градител од ХIХвек (отвори .PDF)

ЛИДИЈА ДОСТОВСКА
Турски лулиња од амамот Дебој во Битола (отвори .PDF)

НИКОЛА В. ДИМИТРОВ, ВИКТОР Ј. КАЛАУЗИ
Уште нешто за трагите од фосилниот глацијален релјеф на Пелистер (отвори .PDF)

ПЕТРЕ ЧАГОРОСКИ
Последниот прилепски гајдаџија – занаетчија (отвори .PDF)

ЈОВАН АНАНИЕВ
Едно мермерно торзо од музејот во Струмица (отвори .PDF)

КИРО ЈОВАНОСКИ
За Чарши – Џамија – Прилеп (отвори .PDF)

ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА
Уметничката фотографија на Христо Бојаџиев (отвори .PDF)

ЗДРАВКА МАРЕТИЌ
Етнолошки истражувања на културното наследство на с. Суводол -Битолско, загрозено со РЕК – Битола (отвори .PDF)

БЛАГИЦА СТОЈКОВ
Извештај од рекогносцирањето на с. Суводол загрозен со работите на РЕК – Битола, извршени во 1990 год. (отвори .PDF)

ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА
Млади ликовни уметници во уметничката галерија во Битола во 1991 г. Ванчо Јаков, Новица Трајковски, Виолета Чаповска и Валентина Поцевска (отвори .PDF)

СОДРЖИНА на досегашните броеви од 1 – 9 (отвори .PDF)

TABLE OF CONTENTS

ANICA GJORGIEVSKA
Roman bone hair-pines from Heraclea Lynccstis

ANICA GJORGIEVSKA
Exagia from Herackea Lyncestis

M. TADIC, T. JANAKIEVSKI
An antique sun clock from Heraclca Lynceslis

ROBERT MIHAJLOVSKI
Two monasterial seals from ihe Slepce Monastery’s treasury from the 18th century

ZDRAVKA MERETIC
Analysis of the architectonic and ruristic heritage of the village of Bukovo

VIKTORJJA MOMEVA – ALTIPARMAKOVA
Ethnological-architectonic analysis of a house on the street S. Georgiev No. 40 in Bitola

VIKTORIJA MOMEVA – ALTIPARMAKOVA
The Mariovo ground – floor house

NIKOLA MINOVSKI
Turkish terror and reprisals in the village of Buf during the Ilinden uprising

KOCO SIDOVSKI
The situation in Bitola and the Bitola area during and after the Ilinden uprising (1903 – 1905)

RADMILA MOMIDIC – PETKOVA
Stojan Vezenkov-a forgotten Macedonian builder from the 19th century

LIDIA DOSTOVSKA
Turkish pipes from the amam Deboj in Bitola

NIKOLA V. DIMITROV, VIKTOR J. KALAUZI
On the fossil glacial relief of Pelister

PETRE CAGOROSKI
The last bagpipe player – craftsman

JOVAN ANANIEV
A marble torso from the museum in Strumica

KIRO JOVANOVSKI
On carsi – Mosque – Prilep

LILJANA HRISTOVA
An artistic photography by Hristo Bojadjiev

ZDRAVKA MERETIC
Ethnological research works on the cultural heritage of the village of Suvodol – Bitola area endangered by REK – Bitola

BLAGICA STOJKOV
Report of the reconnoissance on the village of Suvodol 160 damgered by REK – Bitola, carried out in 1990

LILJANA HRISTOVA
Young art painters in the Bitola art gallery in 1991. Vanco Jankov, Novica Trakovski, Violeta Capovska and Valentina Pocevska