ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА – БИТОЛА

  • Редакциски одбор: Никола Ивановски, Драгица Симоска, Томе Јанакиевски, Елица Манева, Горица Гагиќ, Лиљана Христова и Кирил Паспаловски.
  • Главен и одговорен уредник: Никола Ивановски
  • Технички уредник: Горица Гагиќ
  • Секретар: Лиљана Христова
  • Превод на англиски јазик: Лидија Поповска
  • Корица: Ефто Димовски
  • Во финансирањето на списанието Зборник на трудови учествуваат Заедницата за научни дејности на СРМ и ОСИЗ на културата Битола.
  • Со мислење на Републичкиот секретаријат за култура, списанието Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија Битола е ослободено од плаќање на основен и посебен данок на промет.
  • Печати БГЗ – ООЗТ Печатница „Киро Дандаро” Битола

 

СОДРЖИНА

ТОДОРОВИЌ ЈОВАН, СИМОСКА ДРАГИЦА, КИТАНОСКИ БЛАГОЈА
Осврт врз резултатите од археолошките истражувања на праисторијата во Пелагонија (отвори .PDF)

ЈАНАКИЕВСКИ ТОМЕ
Прашањето на пулпитум кај театрите со смешан програм (отвори .PDF)

МАНЕВА ЕЛИЦА
Предходен извештај за двојната некропола на базиликата Де во Хераклеја (отвори .PDF)

МАНЕВА ЕЛИЦА
Коскени плочи од рефлексни лакови и троребрести врвови од стрели со номадско потекло од Хераклеја (отвори .PDF)

СТАНИШЕВА ТЕПИ
Истражувачки работи на фреско фрагменти најдени во големата базилика и термите во Хераклеја од хемиско – технолошки аспект (отвори .PDF)

ТРАЈАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР
Библиографски прилог за историјата на Македонскиот народ во првата половина на ХIХ век (отвори .PDF)

МИНОВСКИ НИКОЛА
КЛИМЕНТ К. ШАПКАРЕВ (1876-1949) (отвори .PDF)

МОМИДИЌ РАДМИЛА
Црквата „Преображение” во село Гопеш – битолско (отвори .PDF)

МИХАЈЛОВСКИ РОБЕРТ
Црквата „Преображение” од с. Гопеш (отвори .PDF)

МИХАЈЛОВСКИ РОБЕРТ
Четири икони од црквата Св. Петка, с. Г. Ореово (отвори .PDF)

ГАГИЌ ГОРИЦА, АНАСТАСОВ КОНСТАНТИН
Заштита на архитектонското наследство преку системот за забрзана инвентаризација (отвори .PDF)

МИХАЈЛОВСКИ РОБЕРТ
Староградска архитектура во Битола Зградата на стопанска банка во Битола (отвори .PDF)

АНАСТАСОВ КОНСТАНТИН
Приод кон проблемот за ревитализација на старата Битолска чаршија (отвори .PDF)

МОМИДИЌ РАДМИЛА, МАРЕТИЌ ЗДРАВКА, СТОJKOВ БЛАГИЦА
Стара чаршија – Битола, идеен проект (отвори .PDF)

МАРЕТИЌ ЗДРАВКА
Етнолошки испитувања на рекогносцираниот терен на подрачјето на системот ХМС „Стрежево” (отвори .PDF)

ТАНЧЕВСКИ КИРИЛ
Основни карактеристики на народната носија на македонците муслимани (отвори .PDF)

ХРИСТОВА ЛИЛЈАНА
Ликовните експозиции во уметничката галерија во Битола – 1986 (отвори .PDF)

ПРОЕСКА СЛАВИЦА
Извештај за правната заштита во Заводот, музеј и галерија – Битола (отвори .PDF)

МАРЕТИЌ ЗДРАВКА
Извештај за изложбата „Народниот накит и ките-њето во Македонија” (отвори .PDF)

ИВАНОВСКИ НИКОЛА
Извештај за работата на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија Битола за 1985/1986 (отвори .PDF)

ИВАНОВСКИ НИКОЛА
Десет години од формирањето на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, Музеј и Галерија -Битола (отвори .PDF)

МОМИДИЌ РАДМИЛА
Приказ: Андреј Андрејевиќ, Исламска монументална уметност XVI века у Југославији (куполне џамије), Београд, 1984, 126 (отвори .PDF)

In memoriam ТОДОРОВИЌ Јован (отвори .PDF)

In memoriam БУНТЕВСКИ Миле (отвори .PDF)

CONTENT
TODORGVIC JOVAN, SIMOVSKA DRAGICA, KITANOVSKI BLAGOJA
A review on the results of the archeological excavations of the prahistory of Pelagonia

JANAKIEVSKI TOME
The question of pulpit in the theatres with comic program (A review on the theatres in Socialistic Republic Macedonia – Yugoslavia)

MANEVA ELICA
Previous report on the double necropolis of the basilica DE in Heraclea

MANEVA ELICA
Bony tiles of reflex arches and threeribbed peaks of arrows from nomad origin from Heraclea

STANISEVA TEPI
Research works of fresco fragments found in the Great Basilica and the thermae in Heraclea from hemical – technological aspect

TRAJANOVSKI ALEKSANDAR
A bibliographical contribution on the history of the Macedonian people in the first half of XIX century

MINOVSKI NIKOLA
Kliment K. Shapkarev (1876-1949)

MOMIDIC RADMILA
The church „Preobraienie” (Transfiguration) in the village of Gopesh – the Bitola area

MIHAJLOVSKI ROBERT
The church „Preobraienie” (Transfiguration) from the village of Gopesh

MIHAJLOVSKI ROBERT
Four icons from the church St. Petka in the village of Gorno Oreovo

GORICA GAGIC, ANASTASOV KONSTANTIN
Protection of the architectonic inheritance through the system of rapid inventarization

MIHAJLOVSKI ROBERT
Old city architecture in Bitola. The building of the agricultural bank in Bitola

ANASTASOV KONSTANTIN
An approach to the problem of revitalization of the old business district in Bitola

MOMIDIC RADMILA, MARETIC ZDRAVKA, STOJKOV BLAGICA
An old business district – Bitola an ideological project

MARETIC ZDRAVKA
Ethnological researches of the reconnoitered terrain on the territory of the Hydro Meliorative System (HMS) „Strezevo”

TANCEVSKI KIRIL
Basic characteristics of the national dresses of the Macedonians Moslems

HRISTOVA LILJANA
The art expositions in the art gallery in Bitola – 1986

PROESKA SLAVICA
A report about the law protection in the Institute Museum and Gallery – Bitola

MARETIC ZDRAVKA
A report about the exhibition „The national ornament and the adornment in Macedonia”

IVANOVSKI NIKOLA
A report about the work of the Institute for protection of the cultural monuments, natural rarities, Museum and Gallery – Bitola for 1985/1986

IVANOVSKI NIKOLA
Ten years from the formation of the Institute for protection of the cultural monuments, natural rarities, Museum and Gallery – Bitola

MOMIDIC RADMILA
A review: Andrej Andrejevic, An Islam monumental art of the XVI th century in Yugoslavia (dome-shaped mosks) Beograd, 1984, 126

In memoriam Jovan Todorovic
In memoriam Buntevski Mile