ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА – БИТОЛА

  • Редакциски одбор: Никола Ивановски, Драгица Симоска, Томе Јанакиевски, Елица Манева, Горица Гагиќ, Лиљана Христова и Кирил Паспаловски.
  • Главен и одговорен уредник: Никола Ивановски
  • Технички уредник: Горица Гагиќ
  • Секретар: Лиљана Христова
  • Превод на англиски Јазик: Лидија Поповска
  • Корица: Ефто Димовски
  • Во финансирањето на списанието Зборник на трудови учествуваат Републичка заедница за култура – Скопје, Републичка заедница за научни дејности на СРМ и ОСИЗ на култура и информирање Битола
  • Со мислење на Републичкиот секретаријат за култура, списанието Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија Битола е ослободено од плаќање на основен и посебен данок на промет.
  • Печати БГЗ – ООЗТ Печатница „Киро Дандаро“ Битола

СОДРЖИНА:

М-р ТОМЕ ЈАНАКИЕВСКИ
Досегашни сознанија за изгледот на централното градско јадро на Неraclea Lyncestis во II век од н.е (отвори .PDF…)

АНИЦА ГОРГИЕВСКА
Аплика од типот „ЅUCIDAVA” во Heraclea Lyncestis (отвори .PDF…)

АНИЦА ГОРЃИЕВСКА
Извештај за заштитните археолошки истражувања на локалитетот Мавер кај село Паралово – Битола (отвори .PDF…)

М-р ЕЛИЦА МАНЕВА
Средновековни наушници и обетки од Хераклеја (отвори .PDF…)

М-р ЕЛИЦА МАНЕВА
Средновековно огнило – секало од Хераклеја (отвори .PDF…)

АЛЕКСАНДАР ТРАЈАНОВСКИ
Појавата на унијатски, протестантски, влашки и еврејски црковно – училишни општини во Македонија во 60 – тите и 70 – тите години на XIX век (отвори .PDF…)

БЛАГОЈ ЧУКАРСКИ
Некои сеќавања за животниот пат на големиот македонски револуционер и социјалист Никола Петров Чукарски – Русински (отвори .PDF…)

ГОРАН КОНСТАНТИНОВ
Браќата Манаки за физичката култура (отвори .PDF…)

РОБЕРТ МИХАЈЛОВСКИ
Ескурс за Битолскиот соборен храм „Свети Димитрија” и неговата камена пластика (отвори .PDF…)

РОБЕРТ МИХАЈЛОВСКИ
Крстилницата на Игуменот Спиридон од 1692 година (отвори .PDF…)

РАДМИЛА МОМАДИЌ – ПЕТКОВА
Хамза бег-уч шеихлер џамија во Битола (отвори .PDF…)

КОНСТАНТИН АНАСТАСОВ, ГОРИЦА ГАГИЌ
Интерполација на нови објекти во старото градско јадро во Битола (отвори .PDF…)

КОНСТАНТИН АНАСТАСОВ, ГОРИЦА ГАГИЌ
Методолошки пристап за изработка на студија за објекти со својство на споменик на културата опфатени со деталните урбанистички планови на Битола (отвори .PDF…)

ЗДРАВКА МАРЕТИЌ
Фолклорната архитектура во Кичево (отвори .PDF…)

КИРИЛ ТАНЧЕВСКИ, ЉУБЕ СТАНКОВСКИ, ВАЛЕНТИН СОКЛЕВСКИ
Оценка на резултатите што ги даде 18-от Републички фестивал на народни игри и песни „Илинденски денови” – Битола 1988 (отвори .PDF…)

НИКОЛА ИВАНОВСКИ
Музејот неговите задачи и општествена улога (отвори .PDF…)

РИСТО ПАЛИГОРА
Пристап кон јавноста и маркетинг во музеите (отвори .PDF…)

РИСТО ПАЛИГОРА
Прослава на меѓународниот ден на музеите во Битола (отвори .PDF…)

М-р ТОМЕ ЈАНАКИЕВСКИ
Хроника на манифестацијата „Хераклејски вечери“ во Римскиот театар во Хераклеја во 1987 и 1988 год (отвори .PDF…)

Извештај за работата на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости музеј и галерија Битола за 1988 (отвори .PDF…)

Програма за работа на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија Битола за 1989 година (отвори .PDF…)

КАТЕРИНА ТОДОРОСКА, Д-р АЛЕКСАНДАР ТРАЈАНОВСКИ
Црковно – училишните општини во Македонија, Институт за национална историја, Скопје (отвори .PDF…)

TABLE OF CONTENTS

M-r TOME JANAKIEVSKI
Previous Discoveries on the Appeaраnce of the Central Town Core of Heraclea Lyncestis in the IInd Century A.D

ANICA GEORGIEVSKA
Aplique from the Type “Sucidava” at Heraclea Lyncestis

ANICA GEORGIEVSKA
A Report from the Protective Archeological Excavations of the Site „Maver” at the Village of Paralovo – Bitola

M-r ELICA MANEVA
Medieval Earings from Heraclea

M-r ELICA MANEVA
A Medieval Steel from Heraclea

ALEKSANDAR TRAJANOVSKI
The Appearance of Uniates, Protestants, Vlach’s and Jew’s Ecclesiastical. Communities in Macedonia in the 60-ies and 70-ies of the XIXth Century

BLAGOJ CUKARSKI
Memoires of the Life – of the Great Macedonian Revolutionary and Socialist Nikola Petrov Cukarski – Rusinski

GORAN KONSTANTINOV
The Manaki Brothers on the Physical Culture

ROBERT MIHAJLOVSKI
Escurs on the Bitola s Church „St. Dimitrij” and its Stone Plastics

ROBERT MIHAJLOVSKI
The Baptisterry of Prior Spindon from 1962

RADMILA MOMIDIC – PETKOVA
Hamza Bey – Uc Seihlera Mosque in Bitola

KONSTANTIN ANASTASOV, GORICA GAGIC
Interpolation of New Objects in the Old Town Core in Bitola

KONSTANTIN ANASTASOV, GORICA GAGIC
A Metodological Access for Elaboration a Study for Objects as Monuments of Culture included in the Detailed Urbanist Plans in Bitola

ZDRAVKA MARETIC: Folclore Architecture in Kicevo

TANCEVSKI KIRIL, LJUBE STANKOVSKI, VALENTIN SOKOLOVSKI
A Report on the 18th Republic Festival of Folk Dances and Songs “Ilinden Days” Bitola

NIKOLA IVANOVSKI
The Museum, its Duties and the Social Role

RISTO PALIGORA
An approach to the Publicity and Marketing in the Museums

RISTO PALIGORA
A Cellebration of the International Museums Day in Bitola

TOME JANAKIEVSKI
A Cronicle of the Manifestation “Heraclea Evenings in the Roman Theatre at Heraclea in 1987 and 1988

A Report on the Work of the Institution for Protection of the Monuments of Culture, Natural Rarities, Museum, and Gallery – Bitola for 1988

Program for Work of the Institute fro Protection of the Monuments of Culture, Natural Rarities, Museum and Gallery – Bitola for 1989

KATERINA TODOROVSKA, ALEKSANDAR TRAJANOVSKI
The Ecclesiastical Communities in Macedonia, Institute for National History, Skopje