ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

  • Главен и одговорен уредник: Валентин Соклевски
  • Редакциски одбор: Никола Ивановски, Никола Миновски, Владо Ѓоревски, Радмила Момидиќ, Здравка Маретиќ Благица Стојкова – Гулевска, Аница Гергиевска, Ристо Палигора
  • Превод на англиски: Проф. д-р. Драги Михајловски
  • Лектор: Петар Колевски
  • Компјутерска подготовка: Жико Калпаковски, Билјана Кулевска
  • Печати: Печатница “ВАЛИ” – Битола
  • Финансирано од Министерството за култура на Република Македонија

СОДРЖИНА:

НИКОЛА МИНОВСКИ
130 години од раѓањето на Павел Христов (отвори .pdf)

Д-р ДУШАН ХРИСТОВ КОНСТАНТИНОВ
Личната етика на Дамјан Груев (отвори .pdf)

ЃОРЃИ ДИМОВСКИ – ЦОЛЕВ
Битолските евреи во балканските и првата светска војна (отвори .pdf)

м-р АЛЕКСАНДАР ЛИТОВСКИ
Соработката на ослободителните движења на Македонија, Албанија, Грција и Бугарија и иницијативата за создавање на Балкански Штаб во 1943 година (отвори .pdf)

АРЕТИ СИДОВСКА
Браќата Манаки и Битола (отвори .pdf)

ДАЛИБОР ЈОВАНОВСКИ
Прилог кон прашањето за грчката пропагандна активност во битола во шеесетите години на XIX век (до почетокот на Критското востание во 1866 година) (отвори .pdf)

КОЧО СИДОВСКИ
Развиток на текстилната индустрија во Македонија со посебен осврт на Битола и битолско (отвори .pdf)

РОБЕРТ МИХАЈЛОВСКИ
За Битолската барокна икона (отвори .pdf)

НИКОЛА МИНОВСКИ
Фото – документите како музејска граѓа и експонати (отвори .pdf)

АНИЦА ЃОРЃИЕВСКА
Еден век археологија во Битола (отвори .pdf)

ДУШКО ТЕМЕЛКОСКИ, АЛЕКСАНДАР МИТКОСКИ
Нови праисториски локалитети во прилепскиот дел на Пелагонија (отвори .pdf)

ЗОРАН АЛТИПАРМАКОВ
Извод од главниот проект за реконструкција на манастирската црква св. Петар во село Црновец (отвори .pdf)

КОЧАНКОВСКА ВЕСНА
Влијанието на типот на врзивото врз развојот на јакоста на малтерите за конзервација (отвори .pdf)

КИРЕ ЈОВАНОСКИ
Трагедијата на културното наследство од руралните средини во Прилепскиот крај (отвори .pdf)

КИРИЛ ЈОВАНОСКИ
Превентивна заштита на црквата св. Атанас с. Галичани (отвори .pdf)

М-р. ШЕРДЕНКОВСКА МЕЛАНИЈА
Карактеристики на куќата во Мијачкиот крај (отвори .pdf)

НАУМЕ ЃОРЃИЕВСКИ
Ѓорѓи Димовски – Цолев “Битолските евреи” (отвори .pdf)

ВИКТОРИЈА МОМЕВА-АЛТИПАРМАКОВСКА
Извештај од теренското истражување на руралното градителско наследство во Потпелистерскиот регион (отвори .pdf)

ВИКТОРИЈА МОМЕВА-АЛТИПАРМАКОВСКА
“Општествената заштита на културното наследство” од проф. Д-р Пере Аслимовски (отвори .pdf)

АНИЦА ЃОРЃИЕВСКА
Новото откритие-вечен поттик (отвори .pdf)

НИКОЛА МИНОВСКИ
Д-р. Душан Хр. Константинов (1924 – 2002) (отвори .pdf)

ЛИДИЈА ДОСТОВСКА
Д-р.Томе Јанакиевски (1938 – 2004) (отвори .pdf)

АНИЦА ЃОРЃИЕВСКА
Сеќавање (отвори .pdf)

ЛИЉАНА ХРИСТОВА
Димче Николов (1953 – 1998) (отвори .pdf)

ЛИЉАНА ХРИСТОВА
Горица Гагиќ (1954-1999) (отвори .pdf)