ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА Бр 16,

  • Претседател на редакциски одбор: Александар Литовски
  • Членови на редакциски одбор: Лиљана Христова, Викторија Момева Алтипармаковска, Ристо Палигора, Зоран Алтипармаков
  • Технички секретар: Владо Ѓоревски
  • Превод на англиски: Силвана Петрова Насух
  • Лектор: Стево Гаџовски
  • Компјутерска подготовка: Јове Парговски
  • Печати: Гутенберг Битола
  • БИТОЛА 2012 год

СОДРЖИНА:
Александар Миткоски
ТРИ НОВИ ПРАИСТОРИСКИ ЛОКАЛИТЕТИ ОД ПРИЛЕПСКО (отвори .pdf)

Душко Темелкоски, Александар Миткоски
АНТИЧКО МАКЕДОНСКИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО ПРИЛЕПСКИОТ РЕГИОН (отвори .pdf)

Снешка Лакалиска
УНИКАТНА ПОКЛОНИЧКА ИКОНА НА ПЛАТНО ВО СОБОРНИОТ ХРАМ “СВ.ДИМИТРИЈА”, БИТОЛА, ПРВА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК (отвори .pdf)

Драган Георгиев
БИТОЛЧАНИ ВО ВИОРОТ НА БАЛКАНСКАТА ВОЈНА – БИТОЛЧАНИ ВКЛУЧЕНИ ВО МАКЕДОНСКО- ОДРИНСКОТО ОПОЛЧЕНИЕ (1912- 1913) (отвори .pdf)

Александар Литовски
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ ОД ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ И МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО ПРАШАЊЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА (АВГУСТ – СРЕДИНАТА НА ОКТОМВРИ 1944 ГОДИНА) (отвори .pdf)

Рубинчо Белчески
МЕМОРИЈАЛЕН МУЗЕЈ ,,11 ОКТОМВРИ 1941“ – ПРИЛЕП (отвори .pdf)

Никола Миновски
ХЕРОИНИТЕ OД СЕЛO ЛЕРА, БИТОЛСКО (отвори .pdf)

Катерина Мирчевска, Љубица Јанчева
ДЕТСКИОТ ДОМ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ ВО БИТОЛА: ЕДНА НОВА АДРЕСА НА ДЕЦАТА ЕВАКУИРАНИ ОД ГРЦИЈА (отвори .pdf)

Македонка Митрова
МИРЦШТЕШКИТЕ РЕФОРМИ ОД 1903 ГОДИНА: ПОДГОТОВКА ЗА ПОДЕЛБА НА ОСМАНЛИСКА МАКЕДОНИЈА И СОЗДАВАЊЕ НА АЛБАНСКАТА ДРЖАВА (отвори .pdf)

Роберто Тајковски
ГЕРМАНСКИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МЕСНАТА САМОЗАШТИТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО 1944 ГОДИНА (отвори .pdf)

Елизабета Павковиќ
МУЗЕОЛОШКИ ОСВРТ НА НА ТЕМАТСКАТА ИЗЛОЖБА „СВИЛЕНА НИШКА“ (отвори .pdf)

Мери Стојанова
ПРАЗНУВАЊЕ НА СЕЛСКАТА СЛАВА ВО ПРЕСПА -ТРАДИЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СОВРЕМЕНИ УСЛОВИ (отвори .pdf)

Драгица Чекоровска
НАРОДНАТА АРХИТЕКТУРА ВО ПОВАРДАРИЕТО (отвори .pdf)

Зоран Алтипармаков, Надежда Ѓеоргиева
УРБАНИОТ РАЗВОЈ НА ГРАДОТ БИТОЛА ВО КОНТЕКСТ СО ИСТОРИСКО УРБАНИОТ РАЗВОЈ НА СТАРАТА БИТОЛСКА ЧАРШИЈА (отвори .pdf)

Славица Крстиќ
ДВОЈНА ЦРКВА ВО СУВ ОРАХ, КУМАНОВСКО, (СВ. ЃОРЃИ И СВ. НИКОЛА) (отвори .pdf)

Ефросинија Паревска
ТРАДИЦИОНАЛНАТА АРХИТЕКТУРА ВО СЕЛО МОКРЕНИ, ЛЕРИНСКО, Р. ГРЦИЈА – СЛИЧНОСТИ ВО ТРАДИЦИОНАЛНАТА АРХИТЕКТУРА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (отвори .pdf)

Ѓорѓи Димовски – Цолев
БАЛКАНСКИТЕ И ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА ВО МАКЕДОНИЈА И ФИЛАТЕЛИЈАТА (отвори .pdf)

Лидија Достовска
СОСТОЈБАТА НА ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ – БИТОЛА (отвори .pdf)

Владо Ѓорески
ОСВРТИ: БАЛКАНСКИ ПАРАЛЕЛИ – ДАДО ЃУРИЌ, БАЛКАНСКИОТ ПРОРОК И МОНУМЕНТАЛНОСТА КАЈ ДУШАН ЏАМОЊА (отвори .pdf)