НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

БИТОЛА 2018

  • Издавач: НУ Завод и музеј Битола
  • За издавачот: д-р Мери Стојанова
  • Претседател на редакциски одбор: Енгин Насух
  • Технички секретар: м-р Јове Парговски
  • Членови на редакциски одбор: Надежда Георгиева, м-р Ристо Палигора, Владо Ѓоревски
  • Лектор: Стево Гаџовски
  • Печати: Херакли Битола
  • Тираж: 300

СОДРЖИНА 

* Со кликање на насловот трудот се отвора во нова врска

Антонио ЈАКИМОВСКИ, Душко ТЕМЕЛКОСКИ
НЕКРОПОЛИТЕ ДОЛИШТЕ И ПРИСОИ КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ


Александар МИТКОСКИ
КУЛТНИ ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕМЕТО НА ЕНЕОЛИТОТ ОД ПРАИСТОРИСКАТА ЗБИРКА НА Н.У.ЗАВОД И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП


Енгин НАСУХ, Аница ЃОРЃИЕВСКА
НОВООТКРИЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ХЕРАКЛЕЈА


Весна КАЛПАКОВСКА
МОЛИТВЕНИТЕ ПРОЗБИ ВО ЕПИГРАФСКИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД РАНОВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД


Оливера МАКРИЕВСКА
ДОПОЛНИТЕЛНИ СЛИКАРСКИ И ДРУГИ ИНТЕРВЕНЦИИ КАЈ ИКОНИТЕ


Рубинчо БЕЛЧЕСКИ
НАРОДНИОТ ХЕРОЈ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ – ЈАНЕ НИЗ ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ


Гоце ВЕЉАНОСКИ
БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ (1912-1913 ГОДИНА) И АКТИВНОСТА НА КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ


Бранко ЃОРГИЕВ
ТАЈНАТА ПОЛИЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОЧВАТА НА СТРУМИЦА И СТРУМИЧКО


Марјан ИВАНОСКИ
ВТОР, ВОНРЕДЕН КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОСЛОБОДИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА (БРЕМЕН, 1972 ГОДИНА)


Ѓорѓи ЛАЗАРЕВСКИ
СО ЉУБОВ КОН ВИСТИНАТА


Александар ЛИТОВСКИ
ПРИЛОГ ЗА ТРЕТМАНОТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО ПРАШАЊЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА (ДО АСНОМ)


Димитар ЉОРОВСКИ ВАМВАКОВСКИ
КРАЈОТ НА ГРЧКАТА „МАКЕДОНСКА БОРБА“ ВО ЈУГОЗАПАДНА ОСМАНЛИСКА МАКЕДОНИЈА ВО 1908 ГОДИНА


Невен РАДИЧЕСКИ
НЕКОИ ПОВАЖНИ ОДРЕДНИЦИ ВО ДОИЗГРАДУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА И КУЛТУРНА ПОСЕБНОСТ ВО 60-ТИТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК


Александар СИМОНОВСКИ
РАЗВОЈОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ПО БРИОНСКИОТ ПЛЕНУМ (1966 – 1967)


Роберто ТРАЈКОВСКИ
ОДМАЗДНИЧКИ АКЦИИ НА ВЕРМАХТОТ ВО МАКЕДОНИЈА(1943-1944)


Славица КРСТИЌ
ТРАЈКО МУФТИНСКИ ПРВИОТ КУМАНОВСКИ ЗОГРАФ И СЛИКАР – по повод 55 години од неговата смрт (1963 – 2018)


Горан ВАСИЛЕСКИ
ВОДИЧАРСКИТЕ ОБРЕДИ И ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО ПРИЛЕПСКИОТ ДЕЛ НА МАРИОВО


Мери СТОЈАНОВА
СРОДСТВОТО И СРОДНИЧКАТА МРЕЖА НА ПРЕСПАНИТЕ ВО ПРЕСПА И ДИЈАСПОРАТА (КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ)


Gabriela TOPUZOVSKA
THE STATUTES OF THE MEDICAL FACULTY IN SKOPJE (1960-1991)


Соња СТРЕЗОСКА ВЕЛЈАНОВСКА
СТРАНСКИ АВТОРИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА (БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ)